Protocols de nit

Des de la Taula Tècnica comarcal de Joventut, es treballa la necessitat de donar resposta a un abordatge general de la NIT.

En aquests moment estem treballant en la definició d’un “protocol” d’actuació que defineixi accions a dur a terme pels municipis, entitats, grups… amb l’objectiu d’aconseguir NITS d’oci el més “saludables” possible.

Des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya han editat una guia recomanacions, adreçada als ajuntaments, sobre el consum d’alcohol i altres drogues en les Festes i Locals:

PINSAP: Joves i oci saludable

Els membres del Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de la Salut Pública de la Catalunya Central, van proposar els joves i el consum d’alcohol com un dels àmbits de treball per a les futures comissions tècniques.

Atenent que el consum d’alcohol segueix creixent entre els joves i que s’avança l’edat en l’inici del consum, es va creure important treballar l’eix joves i oci saludable. Aquest consum no només té impacte en la mateixa salut dels joves, sinó que també genera problemàtica d’incivisme i relacions. Aquesta problemàtica es veu agreujada en les festes locals i convé que tots els municipis actuïn generant espais d’oci saludable i promovent un consum responsable.

Tenint en compte les aportacions posteriors fetes pels diferents membres del Consell, el president va resoldre la creació de la Comissió Tècnica de Joves i Oci Saludable, que es va constituir comptant amb els membres que havien proposat totes les institucions i organismes del Consell.

Diferents dades quantitatives i qualitatives avalen aquesta decisió.

Infografia oci jove saludable (salutpublica.gencat.cat)

Àngels de nit

Els Àngels de la nit són uns personatges que pretenen introduir “instants” reflexius en les conductes que es duen a terme en els espais d’oci nocturn ja sigui a nivell de malalties de transmissió sexual, abús dels consums d’alcohol i altres drogues, violències de gènere i homòfobes… amb l’objectiu de fomentar els hàbits saludables en els espais d’oci nocturn. És un projecte desenvolupat i coordinat per l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal.

Abans de sortir, els àngels reben una formació específica sobre:

 • Formació en consums (alcohol i altres drogues)
 • Formació en afectivitat i diversistat sexual
 • Violències i microviolències masclistes
 • Formació en expressió/desinhibició

Els àngels es poden identificar fàcilment perquè utilitzen unes samarretes (a l’estiu) i unes dessuadores (a l’hivern) amb el logotip de la intervenció.

Els àngels en les seves intervencions vetllen per una festa més segura i saludable.

Durant les intervencions també reparteixen el següent material:

 • El Kit dels plaers amb la tarja de l’Oficina jove del Bages (o bé del Servei d’Informació del municipi on s’intervé), un preservatiu, i en alguns municipis el telèfon d’emergències i transport públic (gratuït o no)
 • braçalets amb la llegenda: “Estima la nit”
 • Aigües
 • Menjar
Logotip dels àngels de nit

Cada any els àngels realitzen diverses sortides en municipis de la comarca

 • Concert del mes de gener a Sant Fruitós de Bages
 • Carnestoltes de Sallent al febrer
 • Carnestoltes de Sant Fruitós de Bages al febrer
 • Manrusiònica (Manresa)
 • Revetlla de Sant Joan (Sant Joan de Vilatorrada)
 • Festa Major (Manresa)

Si algun ajuntament de la comarca està interessat en fer una sortida d’àngels en el seu municipi només cal que envii n correu electrònic a [email protected] amb les següents dades:

 • Data prevista de la sortida
 • Raó d’aquesta
 • Horaris i el nombre d’àngels previstos

El cost que ha d’assumir l’Ajuntament per a cadascuna de les sortides és de 200,00€.

Protocol de mesures alternatives a la sanció administrativa per consum o tinença il·lícit de drogues

El conveni del protocol vol establir els termes de la col·laboració entre el Departament d’Interior, els municipis de la comarca i el Consell Comarcal del Bages per tal d’aconseguir que les persones menors d’edat (entre els 14 i 17 inclosos) denunciades en el terme comarcal per consum o tinença il·lícits de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques a la via pública, encara que no siguin residents, puguin optar per acollir-se a una mesura educativa com a alternativa a la sanció administrativa.

La normativa que regula la mesura alternativa és:

Article 36

16.) El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares.

Disposición adicional quinta

Suspensión de sanciones pecuniarias impuestas por infracciones en materia de consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas cometidas por menores de edad

Las multas que se impongan a los menores de edad por la comisión de infracciones en materia de consumo o tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas podrán suspenderse siempre que, a solicitud de los infractores y sus representantes legales, aquéllos accedan a someterse a tratamiento o rehabilitación, si lo precisan, o a actividades de reeducación.
En caso de que los infractores abandonen el tratamiento o rehabilitación o las actividades reeducativas, se procederá a ejecutar la sanción económica.

Reglamentariamente se regularán los términos y condiciones de la remisión parcial de sanciones prevista en esta disposición adicional.”

Protocol d’actuació davant les violències masclistes que es duen a terme en espais d’oci nocturn públics

Aquest projecte es treballa conjuntament amb l’àrea de la dona.

El seu objectiu estratègic és contribuir a generar espais d’oci nocturn segurs i lliures de violències masclistes, donant una resposta institucional des d’una lògica comunitària tenint en compte la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bífoba i la transfòbia.

Fes clic aquí per accedir al protocol