Durant el 2021, el Consell Comarcal del Bages va demanar suport a la Diputació de Barcelona per avançar en la millora del model d’acollida de la població nouvinguda. Es vol garantir que totes les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides, les retornades i els joves migrats sols puguin disposar d’un circuit d’acollida integral independentment del municipi de la comarca en el que estiguin empadronades.

El pla té per objectiu

  • Promoure una planificació estratègica i donar suport tècnic als municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages per estructurar i acompanyar les polítiques locals d’acollida i interculturalitat
  • Enfortir les polítiques d’acollida interculturals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) del Bages.
  • Garantir l’equitat i l’equilibri territorial en l’accés a les polítiques locals d’acollida i interculturalitat de les persones empadronades a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages.
  • Promoure l’atenció integral i descentralitzada en temes d’acollida i interculturalitat a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages.