El Servei Especialitzat d’Atenció a la Vellesa (SEAV) del Bages és un equip multidisciplinari especialitzat en l’atenció a persones grans, que té com a finalitat última garantir la protecció de les persones grans de la comarca del Bages, oferint un suport als diferents ens locals, entitats i organitzacions que treballen amb persones grans en situació i/o sospita de maltractament, així com ofereix suport i acompanyament a les persones implicades en la possible situació. S’identifiquen diverses fases, que són l’assessorament, l’avaluació, la intervenció i el tancament; que s’aniran delimitant en funció de la necessitat. Actualment, està format per una treballadora social, una psicogeriatria i un advocat especialistes en l’abordatge de maltractaments a persones grans.

El reforç del servei ha estat possible a través dels convenis signats pel Consell Comarcal del Bages amb l’Ajuntament de Manresa i amb els 29 ajuntaments que conformen l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages. El servei també compta amb el suport econòmic del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i amb els ajuts puntuals de la Diputació de Barcelona per a la seva posada en marxa. En paral·lel, s’ha inspirat amb l’experiència de l’Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia (EAVA) del Consell Comarcal de l’Anoia.

OBJECTIUS

Objectius generals

 • Oferir una atenció multidisciplinària a tots els casos de sospita o certesa de maltractaments detectats a la comarca del Bages.
 • Reduir els danys en les persones que han patit maltractament
 • Informar, apoderar i augmentar l’autonomia de les persones grans per a la presa de decisions sobre aspectes de la seva pròpia vida.
 • Sensibilitzar la societat sobre el fenomen dels maltractaments de les persones grans.

Objectius específics

 • Proporcionar eines per facilitar la detecció de les situacions de maltractament.
 • Assessorar els equips que ho sol·licitin: assessorament legal, psicològic i/o social.
 • Oferir una avaluació especialitzada per identificar tots els aspectes implicats en la situació de maltractament i orientar futurs plans d’intervenció.
 • Oferir plans d’intervenció específics i integrals dirigides a la persona gran, al presumpte responsable del maltractament i/o l’entorn.
 • Instar a procediments legals destinats a oferir mecanismes de protecció a les persones grans.
 • Establir les coordinacions necessàries per a gestionar recursos,
 • Millorar la sensibilització dels diferents agents del territori sobre aquest fenomen, sigui a través de campanyes de sensibilització com a través de formacions.
 • Elaborar una memòria anual i fer difusió de les dades i les principals conclusions.

COM SOL·LICITAR EL SEAV

Actualment poden sol·licitar els serveis del SEAV els Equips Bàsics de Serveis Socials de les dues Àrees Bàsiques de Serveis Socials de la comarca del Bages.

Per fer-ho cal fer arribar la fixa de sol·licitud al correu electrònic [email protected]. Un cop rebuda, rebreu un correu electrònic de confirmació i les properes passes a seguir.

Els serveis del SEAV seran complementàries i en continuïtat amb les que s’hagin dut a terme fins al moment. Per tant, per a cada cas sempre es requerirà la coordinació dels diferents agents, i es delimitaran les responsabilitats i les temporalitats de les actuacions.

Per cada sol·licitud s’obrirà un expedient virtual on quedaran recollides les dades i la informació que es va recollint durant tot el procés. Aquest expedient romandrà obert fins al seu tancament, quan quedarà arxivat.