Amb la finalitat de donar compliment a la funció d’assistència i cooperació als municipis que assenyala l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal, juntament amb allò que disposa l’article 11 de la Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, subministres i de serveis, per acord de ple del Consell Comarcal del Bages de data 28 de gener de 2013.

La central de contractació es configura com un instrument que permet la tramitació i/o adjudicació d’una prestació d’un altre poder adjudicador, de forma que els òrgans que disposin de menys mitjans puguin encarregar els seus contractes a altres ens per a la seva gestió. En conseqüència, es tracta d’aplicar els principis de simplificació administrativa dels òrgans de contractació administrativa, facilitant adquisicions i a més permeten l’aplicació de les anomenades economies d’escala.