Paula Mora Navarro
93 693 03 57 i 93 693 03 93
[email protected]

HORARI ATENCIÓ (educació i cultura)
De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Registre

De 9.00 a 14.00h (dilluns a divendres)
De 16.00 a 18.30h (dilluns i dimecres)

Ajuts individuals de menjador (AIM), curs 2023-2024

Objecte de la convocatòria:

L’objecte de la convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori, el segon i tercer curs del primer cicle d’educació infantil de les llars d’infants de titularitat de la Generalitat i el segon cicle d’educació infantil  de la comarca del Bages.

Imports de l’ajut:

Es garantirà un import diari de l’ajut del 100% o del 70% del preu del menjador (màxim 6,91 euros dia en centres amb un espai de migdia amb una durada màxima de 2,5 hores o 6,54 euros dia en centres amb un espai de migdia amb una durada màxim de 2 hores), en funció dels llindars de renda i les puntuacions fixades a les bases de la convocatòria.

Presentació de la sol·licitud:

La sol·licitud es presentarà prioritàriament de manera telemàtica.

Calendari

Menjador preceptiu

Servei escolar de menjador amb caràcter preceptiu:

El Departament d’Educació garantirà la prestació del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de la seva titularitat, quan l’alumnat estigui obligat a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.

En aquest supòsit, la prestació del servei escolar de menjadors per part del Departament d’Ensenyament tindrà caràcter gratuït d’acord amb el que disposa l’article 65.2 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.

Per al curs 2020-2021 la sol.licitud del menjador preceptiu es farà a través del centre educatiu d’escolarització que realitzarà la certificació de continuïtat del servei. En cas de noves matrícules, será també el centre qui ho comunicarà al Consell Comarcal un cop confirmada la matrícula.

Aquelles famílies que tinguin dret a sol.licitar el servei de menjador escolar preceptiu, hauran de tramitar la sol.licitud des de l’apartat de “Transport escolar”.

L’alumnat que ja gaudia del servei de transport i/o menjador escolar preceptiu durant el curs 19-20, se’ls hi ha tramitat la renovació del servei pel proper curs, a través dels centres educatius, per tant, no caldrà que feu cap tràmit addicional.

Ajuts Individuals de Menjador (AIM), curs 2022-2023

Objecte de la convocatòria:

L’objecte de la convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori, el segon i tercer curs del primer cicle de les llars d’infants de titularitat de la Generalitat i el segon cicle d’educació infantil  de la comarca del Bages.

Imports de l’ajut:

Es garantirà un import diari de l’ajut del 100% o del 70% del preu del menjador (màxim 6,33 €/dia), en funció dels llindars de renda i les puntuacions fixades a les bases de la convocatòria.

Presentació de la sol·licitud:

La sol·licitud es presentarà prioritàriament de manera telemàtica.

Menús

Projecte d’anglès al menjador

Gestió del servei escolar de menjador

Gestió del servei escolar de menjador

El projecte d’anglès al menjador escolar pretén donar recursos i eines per mantenir la motivació i l’ interès per aquest idioma durant aquest espai.
El propòsit del projecte és la pràctica de la llengua anglesa mitjançant diàlegs i dinàmiques d’aprenentatge senzilles en un ambient relaxat, lúdic i distès que conviuran amb els hàbits saludables que es porten a terme durant el servei escolar de menjador.