Paula Mora Navarro
93 693 03 57 i 93 693 03 93
[email protected]

HORARI ATENCIÓ (educació i cultura)
De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Registre

De 9.00 a 14.00h (dilluns a divendres)
De 16.00 a 18.30h (dilluns i dimecres)

Ajuts individuals de menjador (AIM), curs 2023-2024

CATALÀ

CASTELLÀ

Si teniu més dubtes, consulteu aquí les bases.

Què he de presentar si no estic d’acord amb la resolució de denegació?

Situació Irregular: a la sol·licitud li faltava alguna documentació pendent en el moment de la resolució o no s’ha pogut resoldre favorablement per algun motiu, truqueu al 936930357 i demaneu que us falta.
Supera llindar renda familiar: la vostra renda supera el límit establert per les bases. Si la vostra situació econòmica ha patit un canvi substancial o us trobeu en situació d’atur, podeu presentar una reclamació aportant les vides laborals de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys i totes les nòmines dels mesos treballats durant l’any 2023, alhora adjunteu  el certificat on es confirma que esteu a l’atur i el que cobreu d’atur o subsidi. Per a realitzar els càlculs s’ha de tenir en compte un any sencer.
En cas de no presentar tot el que es demana i no poder calcular els nous ingressos totals, l’ajut quedarà denegat.
Supera llindar capital mobiliari: cal que reviseu la declaració de la renda i verificar que la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials no superi la quantitat de 1700 euros. Si l’import prové d’un ajut públic, es podrà justificar mitjançant el comprovant. Per contra, si provenen de rendiments bancaris, compravendes o plans d’inversions, no es podrà justificar i l’ajut quedarà denegat.
Per altres tipus de denegació o si teniu més dubtes, consulteu aquí les bases.

PRESENTEU AQUÍ LA VOSTRA RECLAMACIÓ I/O PRESENTEU NOVA DOCUMENTACIÓ.

Objecte de la convocatòria:

L’objecte de la convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori, el segon i tercer curs del primer cicle d’educació infantil de les llars d’infants de titularitat de la Generalitat i el segon cicle d’educació infantil  de la comarca del Bages.

Imports de l’ajut:

Es garantirà un import diari de l’ajut del 100% o del 70% del preu del menjador (màxim 6,91 euros dia en centres amb un espai de migdia amb una durada màxima de 2,5 hores o 6,54 euros dia en centres amb un espai de migdia amb una durada màxim de 2 hores), en funció dels llindars de renda i les puntuacions fixades a les bases de la convocatòria.

Presentació de la sol·licitud:

La sol·licitud es presentarà prioritàriament de manera telemàtica.

Calendari

Menjador preceptiu

Servei escolar de menjador amb caràcter preceptiu:

El Departament d’Educació garantirà la prestació del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de la seva titularitat, quan l’alumnat estigui obligat a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.

En aquest supòsit, la prestació del servei escolar de menjadors per part del Departament d’Educació tindrà caràcter gratuït d’acord amb el que disposa l’article 65.2 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.

El procediment per a la sol·licitud del menjador preceptiu és diferent segons qui gestioni el servei escolar de menjador.

Aquelles famílies que tinguin dret a sol·licitar el servei de menjador escolar preceptiu on el menjador escolar es gestiona a través del Consell Comarcal del Bages, la sol·licitud s’ha de tramitar telemàticament a través de l’apartat de “Transport escolar”.

L’alumnat que ja gaudia del servei de transport i/o menjador escolar preceptiu durant el curs anterior, poden fer la sol·licitud de la renovació del servei el curs vinent en el mateix apartat.

Projecte d’anglès al menjador

Gestió del servei escolar de menjador

El projecte d’anglès al menjador escolar pretén donar recursos i eines per mantenir la motivació i l’ interès per aquest idioma durant aquest espai.
El propòsit del projecte és la pràctica de la llengua anglesa mitjançant diàlegs i dinàmiques d’aprenentatge senzilles en un ambient relaxat, lúdic i distès que conviuran amb els hàbits saludables que es porten a terme durant el servei escolar de menjador.