Paula Mora Navarro
93 693 03 57 i 93 693 03 93
[email protected]

HORARI ATENCIÓ (educació i cultura)
De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Registre

De 9:00 a 14:00h (dilluns a divendres)
De 15:30 a 18:00h (dilluns i dimecres)

Ajuts individuals de menjador (AIM), curs 2024-2025

Objecte de la convocatòria:

L’objecte de la convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals per a la utilització del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori, el segon i tercer curs del primer cicle d’educació infantil de les llars d’infants de titularitat de la Generalitat i el segon cicle d’educació infantil  de la comarca del Bages.

Imports de l’ajut:

Es garantirà un import diari de l’ajut del 100% o del 70% del preu del menjador (màxim 7,25 euros dia en centres amb un espai de migdia amb una durada màxima de 2,5 hores o 6,87 euros dia en centres amb un espai de migdia amb una durada màxim de 2 hores), en funció dels llindars de renda i les puntuacions fixades a les bases de la convocatòria.

Presentació de la sol·licitud:

La sol·licitud es presentarà prioritàriament de manera telemàtica.

Calendari

Servei escolar de menjador a la comarca del Bages

Menús

Menjador preceptiu

Servei escolar de menjador amb caràcter preceptiu:

El Departament d’Educació garantirà la prestació del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de la seva titularitat, quan l’alumnat estigui obligat a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.

En aquest supòsit, la prestació del servei escolar de menjadors per part del Departament d’Educació tindrà caràcter gratuït d’acord amb el que disposa l’article 65.2 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.

El procediment per a la sol·licitud del menjador preceptiu és diferent segons qui gestioni el servei escolar de menjador.

Aquelles famílies que tinguin dret a sol·licitar el servei de menjador escolar preceptiu on el menjador escolar es gestiona a través del Consell Comarcal del Bages, la sol·licitud s’ha de tramitar telemàticament a través de l’apartat de “Transport escolar”.

L’alumnat que ja gaudia del servei de transport i/o menjador escolar preceptiu durant el curs anterior, poden fer la sol·licitud de la renovació del servei el curs vinent en el mateix apartat.

Projecte d’anglès al menjador

Gestió del servei escolar de menjador

El projecte d’anglès al menjador escolar pretén donar recursos i eines per mantenir la motivació i l’ interès per aquest idioma durant aquest espai.
El propòsit del projecte és la pràctica de la llengua anglesa mitjançant diàlegs i dinàmiques d’aprenentatge senzilles en un ambient relaxat, lúdic i distès que conviuran amb els hàbits saludables que es porten a terme durant el servei escolar de menjador.