Adelina Palma Velàzquez (Administrativa)
93 693 03 63
[email protected]

Núria Prat Sopeña (Treballadora social)
Ester Martí Riera (Treballadora social)
Concepció Caelles Casanovas (Educadora social)
Montse Reina Martínez (Treballadora social)
Sussanna Quero Rodríguez (Treballadora familiar)

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

 • Desplegament del nou model de serveis socials bàsics als municipis de l’Àrea Bàsica, d’acord amb el nou marc normatiu; la  Llei 12/2007 de serveis socials, la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància i adolescència.
 • Coordinació, suport tècnic i proporcionar supervisió i formació als Equips Bàsics de Serveis Socials, tant a treballadores socials com a educadors/es socials que s’ubiquen en els 29 municipis de la comarca del Bages.
 • Planificació, coordinació i execució dels programes establerts en el marc del Contracte programa entre el Consell Comarcal del Bages i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Pla local de serveis socials i la Cartera de serveis socials de Catalunya.
 • Informació, avaluació i dades estadístiques consensuades amb els  ajuntaments que, especialment, serveixin a les tasques d’ordenació i planificació de l’àrea bàsica de serveis socials comarcal.
 • Cooperació i col·laboració interdepartamental per a l’elaboració i redacció de protocols d’actuació d’àmbit comarcal i supervisió dels protocols d’intervenció existents.
 • Foment del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de la zona rural i supervisió del protocol del SAD de la comarca del Bages.

1. Els serveis socials s’ofereixen a tota la població, sota els principis que marca la Llei de serveis socials d’Universalitat, Igualtat i Responsabilitat pública (sempre que es compleixin els requisits establerts ) i tenen com a destinataris les persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, suport,intervenció i assessorament individual, familiar o comunitari per a fer front a situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per a prevenir-les.

2. Són titulars del dret d’accés al sistema públic de serveis socials els ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea, empadronats  en un municipi de Catalunya.

3. Poden accedir al sistema públic de serveis socials les persones que no compleixen la condició que fixa l’apartat 2 si es troben en situació de necessitat personal bàsica, d’acord al que estableix la legislació en matèria d’estrangeria.

Els SSB són el primer nivell del sistema púbic de serveis socials i la garantia de més  proximitat als usuaris i als àmbits familiars i socials.

Els serveis socials bàsics s’organitzen territorialment i estan dotats d’un equip multidisciplinari, format  per treballadores, educadores socials i treballadores familiars  que treballen de manera coordinada. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial  per a infants i adolescents (centres oberts).

De manera resumida correspon als serveis socials bàsics les funcions següents:

 • Informar, orientar i valorar la situació de necessitat i sobre els condicions d’accés  als serveis i prestacions que ofereix el sistema.
 • Ajuda a domicili i servei de teleassistència i telealarma.
 • Centres oberts o espais socioeducatius adreçats a infants i adolescents.
 • Promoure mesures d’inserció social i laboral i de prevenció dels maltractaments.
 • Tramitar prestacions econòmiques d’urgència social.

L’Àrea Bàsica de Serveis Socials a la comarca del Bages està formada pels municipis del Bages de menys de 20.000 habitants, per tant tots excepte Manresa atès que aquesta forma una Àrea de Serveis Socials Bàsics pròpia per atendre als ciutadans i ciutadanes de Manresa.

Per accedir cal demanar, presencialment o bé telefònicament, hora d’atenció per tal que els i les professionals, treballadores socials i educadores socials, puguin establir el/la professional de referència que gestionarà el Pla de treball individual o familiar amb la persona o unitat familiar que ho sol·liciti i es valori com a necessari.