Francesca Crespiera Homs (Interventora)
93 693 03 85
[email protected]

Montserrat Vila Prat (Tresorera)
93 693 03 58
[email protected]

Maria Alba García Pérez (Administrativa)
93 693 03 88
[email protected]

Miriam Guerrero Pérez (Administrativa)
93 693 03 87
[email protected]

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

Controla i fiscalitza internament la gestió econòmica, financera i pressupostària, la comptabilitat i la tresoreria. Això té repercussió directa en qualsevol fet econòmic que es produeixi dins de cada àrea, servei o objectiu dins del servei.

La Intervenció

La Intervenció té com a missió proporcionar suport en matèria de gestió econòmica, pressupostària i comptable a les àrees operatives i treballa els següents aspectes:

 • Les funcions pròpies de la Intervenció encomanades als funcionaris d’habilitació estatal d’acord amb allò que estableix la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.
 • Validació prèvia i justificació de subvencions.
 • Confecció del pressupost.
 • Confecció de la liquidació del pressupost i del compte general.
 • Declaracions impositives.

La Tresoreria

La Tresoreria treballa els següents aspectes:

 • Les funcions pròpies de la tresoreria encomanades als funcionaris d’habilitació estatal d’acord amb allò que estableix la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.
 • Elaboració de les nòmines.
 • Realitzar estudis sobre els costos de personal.
 • Liquidació de les subvencions, taxes i impostos.
 • Relacions amb les entitats financeres.
 • Realització de cobraments i pagaments.