Logo EAIA Bages

Magda Jiménez Segura (Administrativa)
93 693 03 98
[email protected]

Jose Luis Dastis Martínez (Psicòleg)
Elisabet Soler Costa (Psicòloga)
Emma Gonzalo i Gallego (Treballadora social)
Montse Díaz Sánchez (Treballadora Social)
Cristina Sala Bueno (Treballadora social)
Anna Roca Querol (Educadora social)
Anna Ureña Calveras (Educadora social)
Elisabet Agüera Blanque (Educadora social)
Montserrat Porta Martínez (Psicòloga)
Alicia Sabio Rodríguez (Psicòloga)

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

El Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència té la missió de valorar i atendre infants i adolescents en situació de risc o de desemparament. Actualment està format per dos equips: l’Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA) format per professionals de la psicologia, la pedagogia, el treball social i l’educació social, i el Servei de valoració i suport als acolliments en família extensa d’infants i adolescents (SIFE) format per professionals de la psicologia i el treball social.

  • Donar suport tècnic i assessorament als serveis socials bàsics i altres serveis de la xarxa i col·laborar-hi en les matèries de llur competència.
  • Fer valoracions especialitzades de situacions de risc greu o desemparament d’infants i adolescents que no es poden abordar des d’un servei social bàsic, tenint en compte els corresponents informes de derivació.
  • Proposar i fer el seguiment, el  tractament i l’avaluació de les mesures de protecció.
  • Elaborar i fer el control dels plans de millora individuals i familiars.
  • Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats associatives i amb els altres serveis especialitzats.
  • Altres funcions establertes per l’ordenament jurídic vigent.

L’accés de la ciutadania al servei no és directe sinó mitjançant la derivació per part d’altres equips de la xarxa,  principalment dels equips bàsics d’atenció social. L’edat de la població destinatària són infants i adolescents de 0 a 18 anys i les seves famílies.