Paula Mora Navarro
93 693 03 57 i 93 693 03 93
[email protected]

HORARI ATENCIÓ (educació i cultura)
De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Registre
De 9.00 a 14.00h (dilluns a divendres)
De 16.00 a 18.30h (dilluns i dimecres)

Premis Lacetània de les Arts i la Cultura – Guardó del Consell Comarcal del Bages a la Cultura popular i tradicional

Els Premis Lacetània de les Arts i la Cultura refermen el seu compromís al reconeixement del talent acadèmic, artístic i creatiu de la Catalunya Central.

D’entre els tretze guardons de la convocatòria d’aquest 2023, el Premi Consell Comarcal del Bages a la Cultura popular i tradicional vol premiar iniciatives d’entitats i associacions de la comarca en els àmbits de la cultura popular i tradicional dutes a terme en el darrer any i mig.

El termini d’admissió de propostes per als Premis Lacetània de les Arts i la Cultura 2023 acaba el 16 d’octubre.

Podeu consultar les bases detallades i més informació dels premis a premislacetania.info

Declaració de béns culturals d’interès local (BCIL)

Un bé cultural d’interès local o simplement bé d’interès local, abreujat (BCIL) és una categoria de protecció del patrimoni cultural català, atorgada a un bé, tant moble com immoble que, tot i la seva importància, no compleix les condicions pròpies dels béns culturals d’interès nacional (BCIN).

La declaració dels béns culturals d’interès local la fa el ple de l’ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, o el ple del consell comarcal, en els municipis de menys de cinc mil habitants. El Departament de Cultura de la Generalitat els ha d’inscriure al Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

Segons la llei, els béns més rellevants del patrimoni cultural català, tant mobles com immobles, es troben classificats en:

 • Monument històric: construcció o altra obra material produïda per l’activitat humana que configura una unitat singular.
 • Conjunt històric: agrupament de béns immobles, continu o dispers, que constitueix una unitat coherent i delimitable amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.
 • Jardí històric: espai delimitat que és fruit de l’ordenació per l’home d’elements naturals i que pot incloure estructures de fàbrica.
 • Lloc històric: paratge natural on es produeix un agrupament de béns immobles que fan part d’una unitat coherent per raons històriques i culturals a la qual es vinculen esdeveniments o records del passat, o que contenen obres de l’home amb valors històrics o tècnics.
 • Zona d’interès etnològic: conjunt de vestigis, que poden incloure intervencions en el paisatge natural, edificis i instal·lacions, que contenen en llur si elements constitutius del patrimoni etnològic de Catalunya.
 • Zona arqueològica: lloc on hi ha restes de la intervenció humana que solament és susceptible d’ésser estudiat en profunditat amb la metodologia arqueològica, tant si es troba en la superfície com si es troba en el subsòl o sota les aigües.
 • Zona paleontològica: lloc on hi ha vestigis fossilitzats que constitueixen una unitat coherent i amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.

Arxiu Comarcal del Bages

En matèria de cultura, el Consell Comarcal gestiona l’Arxiu Comarcal del Bages, que rep i conserva la documentació en fase semiactiva i inactiva generada per organismes i centres oficials i per donacions de particulars.
Entre d’altres, les seves funcions són:

 • Gestió de l’Arxiu Històric Comarcal.
 • Assessorament i orientació a les persones que inicien una investigació històrica i documental i a les que volen classificar i descriure els seus fons privats.
 • Expedició de la targeta d’investigador de la Generalitat de Catalunya, vàlida per a tots els arxius públics.
 • Servei de reprografia.
 • Servei de consulta de documents i publicacions.
 • Assessorament als ajuntaments, arxius municipals i organismes oficials per a l’organització i descripció arxivística dels seus fons.
 • Préstec de documents, impresos i imatges per a exposicions organitzades per altres institucions i organismes.