El Consell Comarcal del Bages aposta per un nou model d’atenció a les persones on s’incorpori la mirada comunitària i inclusiva. A través de la fitxa 52. Plans, programes i projectes d’acció comunitària del Contracte Programa (CP) 2022-2025 cercem solucions des de la proximitat, que es posin en pràctica amb vocació integral i mitjançant fórmules d’intervenció transversals, coordinades i compartides entre els diferents actors que operen al territori (institucions, entitats, equipaments, serveis, professionals, voluntariat i ciutadania no associada), a fi d’impulsar actuacions preventives que lluitin contra l’exclusió social i que ho facin amb una mirada comunitària i centrant la nostra acció en problemàtiques socials que generen exclusió.

D’acord amb això, és necessari, més que mai, impulsar actuacions al territori que contribueixin a:

  1. Empoderar les persones i les comunitats i fomentar-ne l’autonomia perquè esdevinguin actores i protagonistes de la seva pròpia transformació.
  2. Prevenir i actuar en les diferents situacions de risc (compensant dèficits materials i personals) per contenir o revertir els factors que generen exclusió i aïllament social.
  3. Generar i enfortir les relacions socials i els vincles entre persones i col·lectius de barris i ciutats per millorar-ne la qualitat de vida.
  • Intervenir en el territori debilitant els factors que generen exclusió social de la població a partir d’actuacions comunitàries (plans, programes o projectes) que fomentin l’autonomia i l’empoderament individual, grupal i col·lectiu. Aquestes actuacions s’han d’enfocar a la promoció social, debilitant els factors generadors d’exclusió a partir del treball comunitari, entès com el treball que fomenta l’autoorganització col·lectiva per fer front a les problemàtiques que afecten les societats contemporànies.
  • Millorar l’autonomia i les condicions de vida de les persones, incidint en els factors generadors d’exclusió i aïllament social, i promovent l’enfortiment dels teixits comunitaris locals i les interaccions comunitàries de les persones i famílies.
  • Reforçar el teixit comunitari local per possibilitar dinàmiques d’empoderament de la ciutadania i d’organització col·lectiva al territori.
  • Incorporar la dimensió comunitària per a la inclusió social a les polítiques socials de l’ens local amb la participació d’entitats, de la ciutadania i de la resta d’agents del territori.
  • Promoure l’acció conjunta i coordinada al territori per millorar l’impacte de les polítiques públiques i fer més eficients els processos de treball amb la comunitat.
  • Donar visibilitat i posar en relleu les polítiques d’acció comunitària i d’inclusió social.
  • Introduir la cultura de l’avaluació en l’àmbit de la intervenció social.