Consell de Presidència

El Consell de Presidència està format pel President, els Vicepresidents i els Consellers comarcals responsables d’àrees de gestió, comptaran amb l’assistència de la Gerència i en el seu cas del President o Presidenta del Consell d’Alcaldies.

Competències i funcions

El Consell de Presidència té com a competències assistir i assessorar el President; exercir les facultats i atribucions que li deleguin el President i el Ple; exercir el control i fiscalització del Gerent sense perjudici de les atribucions del Ple del Consell i coordinar l’activitat comarcal de les diferents àrees de gestió.

Sessions:

Les sessions ordienàries del Consell de Presidència tenen una periodicitat setmanal i es celebren els dilluns no festius a les 16:00h a la sala de reunions del Consell Comarcal excepte en supòsits de força major.

Composició:
Eloi Hernàndez i Mosella
Eloi Hernàndez i MosellaERC-AM
President
Conseller de l’Àrea de Presidència, Vicepresidència i Projectes Estratègics
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Marta Viladés i Ribera
Marta Viladés i RiberaERC-AM
Vicepresidenta primera
Consellera de l’Àrea de Presidència, Vicepresidència i Projectes Estratègics
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Eulàlia Sardà i Bonvehí
Eulàlia Sardà i BonvehíJxCat
Vicepresidenta segona
Consellera de l’Àrea d’Atenció Social Especialitzada
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Joan Zapata i Lluch
Joan Zapata i Lluch JxCat
Vicepresident tercer
Conseller de l’Àrea de Medi Ambient
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Agustí Comas i Guitó
Agustí Comas i GuitóERC-AM
Vicepresident quart
Conseller de l’Àrea de Turisme
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Jordi Palma i Sánchez
Jordi Palma i SánchezERC-AM
Conseller de l’Àrea d’Administració i Transparència
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Àdria Mazcuñán i Claret
Àdria Mazcuñán i ClaretERC-AM
Consellera de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat
Presidenta del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Cristina Fabregat i Sintes
Cristina Fabregat i SintesERC-AM
Consellera de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Salvador Busquets i Gubianas
Salvador Busquets i GubianasERC-AM
Conseller de l’Àrea de Territori i Mobilitat
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Sílvia Tardà i Serrano
Sílvia Tardà i SerranoERC-AM
Consellera de l’Àrea d’Educació i Cultura
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Enric Forcada i Valiente
Enric Forcada i ValienteERC-AM
Conseller de l’Àrea de Joventut i Habitatge
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials
Sergi Grau i Torrent
Sergi Grau i TorrentJxCat
Conseller de l’Àrea de Suport als Municipis i Consum
[email protected]
Currículum
Activitats i béns patrimonials

El Ple

El Ple és el màxim òrgan de manifestació de la voluntat del Consell Comarcal, està integrat per tots els consellers i conselleres i el presideix la Presidència de l'ens o, excepcionalment, la Vicepresidència que legalment el substitueixi.

Competències i funcions

Correspon al Ple de conformitat amb el que disposa l’article 14.1 del Decret legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei comarcal (TRLOCC):

 • a) Elegir la Presidència del consell comarcal, d’acord amb l’article 22 del TRLOCC.
 • b) Establir l’organització del consell comarcal. Determinar l’organigrama comarcal i fixar el nombre i la composició dels òrgans col·legiats, d’acord amb les limitacions establertes per les disposicions administratives d’aplicació i per aquest Reglament. Caldrà tenir en compte, especialment, que a les Comissions Informatives s’ha de garantir el compliment dels principis de representativitat de tots els grups presents al Consell i de proporcionalitat en relació al nombre total de membres de cada formació política.
 • c) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances, amb l'informe previ del Consell d'Alcaldes.
 • d) Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals, amb l'informe previ del Consell d'Alcaldes.
 • e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes. Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions.
 • f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari, d'acord amb el que estableix l’article 43 del TRLOCC.
 • g) Aprovar els plans comarcals, amb l'informe previ del Consell d'Alcaldes.
 • h) Exercir la potestat expropiatòria.
 • i) Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.
 • j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedient per a l’exercici d’activitats econòmiques.
 • k) Delegar competències en els municipis.
 • l) Aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries del funcionariat i el nombre i el règim del personal eventual, tot això d’acord amb les normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l’article 99.4 de la Llei de Bases de Règim Local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.
 • m) Plantejar conflictes de competències que es puguin donar en l’exercici de les seves funcions a altres entitats locals i a altres administracions públiques.
 • n) Exercir accions administratives i judicials.
 • o) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • p) Alienar el patrimoni.
 • q) Exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.

D’aquestes atribucions el Ple podrà assignar a la Gerència aquelles que tinguin un caràcter merament executiu.

Correspon també al Ple:

 • a) Votar la moció de censura al president o presidenta, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.
 • b) Nomenar i separar la Gerència.
 • c) Aprovar el programa d’actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l’establiment dels serveis comarcals, amb l'informe previ del Consell d'Alcaldes.
 • d) Disposar la conversió de competències municipals en comarcals en els termes establerts al TRLOCC.
 • e) Acordar l’assumpció de facultats d’intervenció administrativa que corresponen als municipis per regular i establir el règim d’autoritzacions dels serveis d’interès públic prestats per particulars, amb els requisits establerts a l’article 30 del TLOCC.
 • f) Coordinar els serveis municipals entre ells, per raons d’interès comarcal.
 • g) Acceptar la delegació o assignació de competències de la Generalitat.
 • h) Acceptar la delegació de competències i funcions que li facin els municipis integrants del territori comarcal i la diputació provincial.
 • i) Acordar convenis amb els municipis i altres administracions i entitats públiques i privades per la prestació de serveis i per a l’exercici de les competències que corresponguin.
 • j) Acordar la constitució de consorcis o l’establiment de convenis intercomarcals, per gestionar serveis mancomunats o consorcis entre diversos municipis pertanyents a comarques diferents en els supòsits de conversió d’aquests serveis mancomunats en serveis comarcals.
 • k) Subscriure convenis amb el municipi capital de comarca i amb altres municipis per a la utilització dels serveis i dels mitjans dels mateixos per a la prestació dels serveis propis, en benefici de l'interès general.
 • l) Exercir la iniciativa legislativa davant el Parlament de Catalunya mitjançant la prestació de proposició de llei, amb l'informe previ del Consell d'Alcaldes.
 • m) Establir els criteris de càlcul de les aportacions municipals a la comarca d’acord amb allò disposat a l’article 45 del TRLOCC.
 • n) Proposar a la Presidència del Consell que convoqui els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats perquè puguin participar, amb veu però sense vot, en el debat de la propera sessió Plenària en què hagin de ser tractats assumptes que afectin de manera especial els esmentats municipis.
Sessions

Les sessions ordienàries del ple comarcal tenen una periodicitat bimensual i es celebren l'últim dilluns no festiu a les 18:00h a la sala de plens del Consell excepte en supòsits de força major.

Convocatòries de sessions del Ple

Pots consultar les convocatòries de sessions del Ple al següent enllaç: Consultar Convocatories de sessions del Ple

Actes del ple

Pots consultar les actes de les sessions del ple al següent enllaç: Consultar actes

Composició:

Feu clic sobre el nom per visualitzar el currículum i sobre AiBP per visualitzar la declaració d’activitats i béns patrimonials.

Comissions

Competències i funcions:

Els correspon l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a consideració del Ple, excepte quan hagin d'adoptar-se acords urgents.

També informarà dels assumptes de competència de la Presidència, el Consell de Presidència i la Gerència, quan aquests òrgans així ho sol·licitin expressament i per escrit.

Li correspon realitzar un seguiment i fiscalització de les actuacions dels altres òrgans de govern quan actuïn sobre matèries o àrees de coneixement que li hagin estat atribuïdes per acord de Ple.

També podran realitzar un seguiment de les actuacions dels òrgans de govern d'altres organismes amb personalitat jurídica pròpia, dependents de l’administració comarcal, sempre que l'activitat d'aquests organismes estigui relacionat amb les àrees de coneixement atribuïda a cada Comissió.

Sessions:

Les sessions ordienàries de les comissions es celebren els dilluns no festius 15 dies abans de cada sessió plenària entre les 17:30h i les 18:30h a la sala de plens del Consell Comarcal excepte en supòsits de força major.

Les comissions i els seus membres:

Titulars:
Jordi Palma i Sánchez (ERC-AM) | AiBP
Sergi Grau i Torrent (JxCat) | AiBP
Sònia Hernández i Rubio (CP) | AiBP
Roser Alegre i Fontanet (CUP) | AiBP
Juan José Salvador i Pérez (Cs) | AiBP
Josep Joan Roda i Rubio (ECG) | AiBP

President: Jordi Palma i Sánchez | AiBP
Vicepresident: Eloi Hernàndez i Mosella (presidirà la comissió en els supòsits d’absència del president) | AiBP

Suplents:
Eloi Hernàndez i Mosella (ERC-AM) | AiBP
Joan Zapata i Lluch (JxCat) | AiBP
Miguel Àngel Montañà i Merino (CP) | AiBP
Guillem Cabra Cortès (CUP) | AiBP

Titulars:
David Aaron López i Martí (ERC-AM) | AiBP
Joan Zapata i Lluch (JxCat) | AiBP
Rosa Pérez i Planell (CP) | AiBP
Roser Alegre i Fontanet (CUP) | AiBP
Juan José Salvador i Pérez (Cs) | AiBP
Josep Joan Roda i Rubio (ECG) | AiBP

President: David Aaron López i Martí | AiBP
Vicepresidenta: Marta Viladés i Ribera (presidirà la comissió en els supòsits d’absència del president) | AiBP

Suplents:
Marta Viladés i Ribera (ERC-AM) | AiBP
Sergi Grau i Torrent (JxCat) | AiBP
Miguel Àngel Montañà i Merino (CP) | AiBP
Guillem Cabra Cortés (CUP) | AiBP

Titulars:
Jordi Palma i Sánchez (ERC-AM) | AiBP
Sergi Grau i Torrent (JxCat) | AiBP
Sònia Hernández i Rubio (CP) | AiBP
Roser Alegre i Fontanet (CUP) | AiBP
Juan José Salvador i Pérez (Cs) | AiBP
Josep Joan Roda i Rubio (ECG) | AiBP

President: Jordi Palma i Sánchez | AiBP
Vicepresident: Eloi Hernàndez i Mosella (presidirà la comissió en els supòsits d’absència del president) | AiBP

Suplents:
Eloi Hernàndez i Mosella (ERC-AM) | AiBP
Eulàlia Sardà i Bonvehí (JxCat) | AiBP
Ferran Verdejo i Vicente (CP) | AiBP
Guillem Cabra Cortés (CUP) | AiBP

Junta de portaveus

Composició:

La Junta de Portaveus està integrada pel President i els portaveus de cada grup polític comarcal amb l’assistència de la Gerència.

Competències:
 • a) L’assessorament al President en qüestions relatives a la formació de l’ordre del dia de les sessions Plenàries de caràcter ordinari i extraordinari, i, respecte de les de caràcter urgent, quan les circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho permetin, així com en les qüestions relatives al desenvolupament d’aquestes sessions.
 • b) El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.
 • c) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que el President decideixi sotmetre a la seva consideració.
 • d) Assumir transitòriament les atribucions de les comissions informatives fins a la seva creació.
 • e) Emetre comunicats conjunts.
Sessions:

Les sessions ordienàries de la junta de portaveus es celebren els dilluns no festius una setmana abans de cada sessió plenària a les 17:30h a la sala de plens del Consell Comarcal excepte en supòsits de força major.

Consell d’alcaldies

Composició:

El Consell d'alcaldies és integrat pels alcaldes i per les alcaldesses dels municipis que integren la comarca del Bages.

Competències:
 • Informes preceptius del Consell d'Alcaldes emesos a requeriment de la Presidència.
 • Propostes d'actuació que formula el Consell d'Alcaldes a iniciativa pròpia
 • Informes preceptius del Consell d'Alcaldes emesos per atribució legal

La Comissió Especial de Comptes

Correspon a la Comissió Especial de Comptes examinar i estudiar els comptes anuals del Consell comarcal i emetre'n informe preceptiu a la seva aprovació per acord de Ple. Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la Comissió pot requerir, per mitjà del seu President/a, la documentació complementària que consideri necessària i la presència dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.

Composició:

La Comissió Especial de Comptes és formada per un/a representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el Consell Comarcal.

Titulars:
 • Sr. Jordi Palma i Sánchez (ERC-AM)
 • Sr. Sergi Grau i Torrent (JxC)
 • Sra. Sónia Hernández Rubio (CP)
 • Sra. Roser Alegre i Fontanet (CUP)
 • Sr. Juan José Salvador Pérez (Cs)
 • Sr. José Juan Roda Rubio (ECG)
 • President: Sr. Jordi Palma i Sánchez
 • Vicepresident: Sr. Eloi Hernàndez i Mosella (presidirà la comissió en els supòsits d’absència del president)
Suplents:
 • Sr. Eloi Hernàndez i Mosella (ERC-AM)
 • Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí (JxC)
 • Sr. Ferran Verdejo i Vicente (CP)
 • Sr. Guillem Cabra Cortés (CUP)
Competències:

Al marge de les competències atribuïdes en relació a l'expedient d'aprovació del compte general, també correspondrà a la Comissió Especial de Comptes emetre informe o dictamen sobre tots aquells altres assumptes i expedients comarcals de contingut econòmic que li siguin sotmesos expressament a la seva consideració per Resolució de la Presidència del Consell Comarcal, ja sigui per iniciativa pròpia o bé a proposta de la Comissió Informativa que tingui atribuïda la competència de consulta de les matèries de contingut econòmic de l'administració comarcal.

Sessions:

Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, el President haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.

Junta de Govern

El Consell Comarcal del Bages no té Junta de Govern.

Codi conducta dels alts càrrecs i de bon govern

En sessió ordinària del Ple de 25 de novembre de 2019 es va aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern del Consell Comarcal del Bages. A continuació pots consultar el document així com l’acta de la sessió plenària on es va aprovar.

Organigrama Polític

Organigrama Tècnic

Departament de Prèsidencia i Vicepresidència

Responsable
Montserrat Ramos Sedano (Administrativa)


Departament de Serveis Generals

Responsable
Maria Llum Bruno García (Secretària general)

Eva M. López Quesada (Administrativa)
M. Dolors Simón Torra (Administrativa)
Betlem Pascual Serra (Tècnica PO FEDER)


Departament de Comunicació

Responsable
Montserrat Ramos Sedano


Departament de Registre i Atenció al Públic

Responsable
Maria Llum Bruno García (Secretària general)

Josep M. Llucià Aubia (Administratiu)

Recursos Humans

Responsable
Maria Llum Bruno García

Isabel Alarcón Casòliva (Tècnica de gestió de personal)


Departament de Serveis Financers

Responsable
Francisca Crespiera i Oms (Interventora)
Montserrat Vila i Prat (Tresorera)

Alba García Pérez (Administrativa)
Míriam Guerrero Pérez (Administrativa)


Departament d’Informàtica

Valentí Cano Blancafort (Tècnic d’informàtica, seguretat i sistemes)
Jordi Rubinart Martínez (Tècnic d’informàtica i programació)

Departament de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat

Responsable
Flori Mérida Barrero

Serveis socials bàsics
Alicia Benito Conde (Tècnica de suport)
Fina Bonache Ortiz (Treballadora familiar)
Concepció Caelles Casanovas (Educadora Social)
Ester Martí Riera (Treballadora social)
Susanna Quero Rodríguez (Treballadora familiar)
Montserrat Reina Martínez (Treballadora social)
Adelina Palma Velázquez (Administrativa)
Núria Prat Sopeña (Treballadora social)
Daniel Hidalgo Calvo (Administratiu)


Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)

Responsable
Flori Mérida Barrero

Sandra Alvarado Gómez (Psicòloga)
Ester Arcos i Rossell (Tècnica d’Igualtat)
Ester Jodar Torrecillas (Advocada)


Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI Bages

Responsable
Flori Mérida Barrero

Servei d’Inclusió Social, Acollida i Envelliment

Responsable
Roser Nin Blanco

Magdalena Jiménez Segura (Administrativa)
Mònica Busuldu Cabot (Tècnica)
Elena Vives Font (Dinamitzadora cívica per l’emancipació juvenil)
Laura Vilarmau Prados (Dinamitzadora cívica per l’emancipació juvenil)
Marina Jiménez del Barco Cantos (Coordinadora del Programa Treball i Formació, convocatòria-Línia Joves tutelats i extutelats 2020)
Júlia Cases Escudé (Tècnica en pràctiques)
Sandra Galdàmez Portilla (Administrativa)


Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i Adolescència (SEAIA)

Responsable
Xavier Montes i Azagra

Magdalena Jiménez Segura (Administrativa)
Elisabet Agüera Blanque (Educadora social)
Jose Luís Dastis Martínez (Psicòleg)
Montserrat Díaz Sánchez (Treballadora social)
Emma Gonzalo Gallego (Treballadora social)
Anna Roca Querol (Educadora Social)
M. Cristina Sala Bueno (Treballadora Social)
Elisabet Soler Costa (Psicòloga)
Anna Ureña Calveras (Educadora Social)
Montserrat Porta Martínez (Psicòloga)
Alicia Sabio Rodríguez (Psicòloga)

Departament de Turisme i Geoparc

Responsable
Montserrat Selga Basomba (Tècnica del Rebost del Bages)

Ferran Climent Costa (Director científic del Geoparc)
Gemma Jiménez Cortés (Administrativa)
Eva Méndez Noguera (AODL per l’Impuls de Bages Turisme)

Departament de Promoció Comarcal i Dinamització Socioeconòmica

Responsable
Albert Marañón Ledesma

Adrià Martí Torra (Tècnic promoció econòmica – Pla reactivació)
Sandra València Garcia (Tècnica promoció econòmica – Pla reactivació)
Joan Martínez Vila (Tècnica promoció econòmica – Pla reactivacióTècnic d’ocupació)
M. Mercè Blanco Meza (Tècnica AODL per l’impuls del Pla Industrial del Bages)
Gemma Giménez Cortés (Administrativa)


Programes d’Ocupació

Responsable
Albert Marañón Ledesma

Jordi Sánchez Jiménez (Tècnic d’ocupació)
Gemma Giménez Cortés (Administrativa)

Responsable
Noemí Fosas Ferrer

Marta Fíguls Tristany (Tècnica)

Departament de Protecció Civil

Responsable
Noemí Fosas Ferrer

Sònia Oliver Díaz (Tècnica)

Servei d’Assistència Tècnica Municipal

Responsable
Gemma Cucurella Pinilla

Judit Balaguer Madrid (Arquitecta)
Oriol Canyadell Miquel (Enginyer)
Èlia Fons Sánchez (Enginyera)
Anna Freixas Berenguer (Enginyera)
Carina Ibánez Vidal (Arquitecta)
Albert Sánchez Perarnau (Arquitecte)
Salvador Soler Casacuberta (Enginyer)

Departament de Joventut

Responsable
Paula Mora Navarro

Alba Pascual Sarri (Tècnica)
Anna Grau Bosch (Tècnica Compartida)
Betlem Pascual Serra  (Tècnica Compartida)
Gemma Fitó Calsina (Referent d’ocupació juvenil)
Aida Bahillo Jimeno (Auxiliar Administrativa, Pla d’Ocupació al programa Treball i Formació)


Oficina de Rehabilitació i Habitatge

Responsable
Chari Caballero García

Marcel Escola Torra (Arquitecte tècnic)
Sònia Reillo Monteagudo (Auxiliar administrativa)
Elisenda Mata Aymerich (Auxiliar administrativa)

Departament de Medi Ambient

Responsable
Noemí Fosas Ferrer

Marta Fíguls Tristany (Tècnica)


Agència Comarcal de l’Energia del Bages

Responsable
Noemí Fosas Ferrer

Marc Rotllan Puig (Enginyer)

Departament d’Educació

Responsable
Paula Mora Navarro (Cap d’Àrea)

Alba de la Luna Ruiz (Tècnica)

Marina Escàmez Marquès (Administrativa)
Eva Sensada Correas (Auxiliar administrativa)
Adrià Silva Ramos (Administratiu)

Montserrat Fernández Vargas (Acompanyant de transport)
Carme López Trasserras (Acompanyant de transport)
Pere Vilarasau Soler (Xòfer)

Ikram Darkaoui (Auxiliar Administrativa, Pla d’Ocupació al programa Treball i Formació)
Maria Isabel Aguilera Martín (Auxiliar Administrativa, Pla d’Ocupació al programa Treball i Formació)


Departament de Cultura

Responsable
Paula Mora Navarro

Cristina Cots Fíguls (Tècnica d’arxiu)

Departament de Suport als Municipis

Jordi Tirado Molina (Tècnic auxiliar d’informàtica)


Oficina Comarcal d’Informació al Consum (OCIC)

Responsable
Carles Borràs Marin

Maria Carmen Rodríguez Cuadra (Auxiliar administrativa)


Servei de suport a les tecnologies de la informació i la comunicació a les administracions locals

Responsable
Joan Monrós Careta