Paula Mora Navarro
93 693 03 57 i 93 693 03 93
[email protected]

HORARI ATENCIÓ (educació i cultura)
De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Registre

De 9.00 a 14.00h (dilluns a divendres)
De 16.00 a 18.30h (dilluns i dimecres)

Carnet bus

Sol·licitud de transport escolar i/o menjador preceptiu (només dels menjadors escolars gestionats a través del Consell Comarcal del Bages), curs 2024/2025

El Consell Comarcal del Bages gestiona el servei escolar de transport i menjador preceptiu a la comarca del Bages adreçat als centres públics. Els terminis per a realitzar el tràmit de les sol·licituds dels serveis de transport escolar i menjador preceptiu pel pròxim curs 2024-2025 seran els següents:

  • Sol·licituds de continuïtat al centre educatiu d’ensenyaments obligatoris: del 27 de maig fins al 21 de juny de 2024.
  • Sol·licituds de nova matrícula d’ensenyaments obligatoris: del 27 de maig fins al 26 de juny de 2024.
  • Sol·licituds de transport de places vacants d’alumnat d’educació infantil, primària secundària i estudis postobligatorisdel 27 de maig fins al 3 de juliol de 2024.
  • Sol·licituds de transport de places vacants persones adultesdel 27 de maig fins al 3 de juliol de 2024.

Les famílies que no presentin la sol·licitud en les dates establertes les podran continuar presentant. En aquest cas no es garantirà la tramitació del servei per a l’inici del nou curs i hauran de restar a l’espera fins que la sol·licitud quedi resolta.

* MENJADOR ESCOLAR PRECEPTIU (només dels menjadors escolars gestionats a través del Consell Comarcal del Bages)

Tindrà dret a la gratuïtat del servei escolar de menjador l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de la comarca del Bages, quan l’alumnat estigui obligat a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent. També tindrà dret a la gratuïtat del servei de menjador l’alumnat escolaritzat en centres d’educació especial o en centres d’acció especial. [Art. 2 D160/96, de 14 de maig i l’art. 5 de la Llei d’Educació Catalana 12/2009 de 10 de juliol].

** TRANSPORT ESCOLAR

És imprescindible tramitar la sol·licitud per poder fer ús del servei de transport escolar. El servei escolar de transport està regulat pel DECRET 161/1996, de 14 de maig, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
** TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI

Transport escolar obligatori és aquell que l’estudiant d’educació obligatòria s’ha d’escolaritzar fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari, d’educació especial, centre ordinari privat concertat o d’educació especial privat concertat, però en tot cas sempre proposat pel Departament d’Educació i no per elecció pròpia.

** TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI

Transport per a l’alumnat d’educació obligatòria que s’ha de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència i on s’estableix un servei de transport col·lectiu en conveni i acord de finançament amb els Ajuntaments.

***PLACES VACANTS ESTUDIANTS

És transport no obligatori de l’alumnat d’ensenyaments obligatoris que sol·licitin la utilització del transport escolar que gestiona el Consell Comarcal i no gaudeixen de la gratuïtat del servei ni d’un servei de transport col·lectiu en conveni amb els Ajuntaments, així com tot l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris.

L’estudiant que sol·liciti dues parades que impliqui l’ús de dos serveis de transport diferents, s’assignarà a la segona petició com una plaça vacant (condicionada a disponibilitat i requisit de pagament). Aquest pot ser el cas de les unitats familiars que tenen custòdies compartides.

S’estableix el preu públic aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 03/06/2019, estableix el preu independentment de l’ús efectuat:

1r. fill/a 2n. fill/a 3r. fill/a
1,50€/dia 1,00€/dia 0,50€/dia

Aquest pagament es podrà efectuar per curs, semestral o trimestral. El Departament d’Educació ha establert per al curs 2024-2025, 178 dies lectius per els ensenyaments d’infantil, primària, secundària i postobligatoris.

En el cas dels serveis de transport consolidats amb reiteració d’itinerari contractats específicament per a transport escolar, les places excedents dels vehicles contractats es podran oferir a usuaris no recollits en els apartats a), b) i c) de l’article 4.3 del Reglament comarcal d’ús del servei escolar de transport, sempre que hi hagi places disponibles per a tots els sol·licitants d’un mateix itinerari i no hi hagi coincidència horària, amb un marge de 30 minuts, amb altres mitjans de transports públics que realitzin el mateix recorregut, i sempre que es pugui complir l’horari lectiu. Per fer ús del servei caldrà presentar la sol·licitud corresponent i efectuar el pagament del preu públic aprovat.

Aquestes places estan condicionades a les altes i baixes del transport escolar obligatori i no obligatori i la disponibilitat de places lliures d’aquests serveis, per tant, no són places permanents per tot el curs escolar.

**** PLACES VACANTS PERSONES ADULTES

Persones adultes amb o sense transport adaptat que sol·liciten places vacants dels serveis i rutes existents gestionats pel Consell Comarcal. Aquestes places també estan condicionades a les altes i baixes del transport escolar i la disponibilitat de places lliures d’aquests serveis, per tant, no són places permanents per tot el curs escolar.

BAIXA DEL SERVEI: En cas de no fer ús del servei de forma reiterada i sense causa justificada, podrà ser motiu de baixa del servei.

Sol·licitud de transport escolar i/o menjador preceptiu (només dels menjadors escolars gestionats a través del Consell Comarcal del Bages), curs 2023/2024