Maria Llum Bruno García (Secretària)
93 693 03 91
[email protected]

Cristina Sala Trulls (Tècnica Administració Especial)
93 693 03 92
[email protected]

Eva López Quesada (Administrativa)
93 693 03 91
[email protected]

Dolors Simon Torra (Administrativa)
93 693 03 90
[email protected]

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

Els Serveis Generals proporcionen suport jurídic a totes les àrees operatives.

Els serveis que s’ofereixen són:

  • Gestió del Règim i Funcionament Intern de la Corporació.
  • Contractació administrativa que inclou la central de contractació electrònica a través del perfil del contractant i de la seu electrònica.
  • Gestió dels recursos humans. Presencial i telemàtica a través de la seu electrònica.
  • Gestió i tramitació de subvencions i registre de documents. Presencial i telemàtica a través de la seu electrònica.
  • Assistència tècnica per a la gestió i tramitació de les certificacions de les obres municipals del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) a través d’Eacat.
  • Gestió dels convenis interadministratius. Telemàtica a través Eacat o a través de la seu electrònica.
  • Gestió de les qüestions vinculades a la transparència i la seu electrònica.
  • Gestió i tramitació del fons FEDER 2015-2020. El projecte consisteix en posar en valor el patrimoni natural i cultural de la comarca sota el segell UNESCO.