Marcel Escola Torra (Arquitecte tècnic)
93 693 03 61
[email protected]

Sonia Reillo Monteagudo (Auxiliar administrativa)
93 693 03 77
[email protected]

Elisenda Mata Aymerich (Auxiliar administrativa)
93 693 03 61
[email protected]

De 9 a 14 h (dilluns, dimarts i dijous).
De 16 a 18.30 h (dilluns, a excepció del període comprés entre l’1 de juliol i l’1 de setembre).

De 9.00 a 14.00 h (divendres)

Cal demanar cita prèvia.

D’acord amb el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Bages per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, els serveis que es presten són:

 • Informació i assessorament en matèria d’habitatge.
 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat: primera, segona ocupació i duplicats.
 • Tramitació de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial.
 • Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge.
 • Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial.
 • Prestacions per al pagament del lloguer.
 • Subvencions per al pagament del lloguer.
 • Tramitació de denúncies per infraccions als habitatges.
 • Prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge.
 • Tramitació Ajut Implícit lloguer.

El Consell Comarcal del Bages amb la finalitat de fomentar la mobilització del parc existent d’habitatges buits o desocupats i ampliar el parc d’habitatges de lloguer assequible aprova unes bases per la concessió d’una subvenció de fins a 1.500 €.

Fes clic aquí per accedir a la sol·licitud de la subvenció (PDF)

Persones beneficiàries:

 • Propietàries d’habitatges desocupats ubicats a municipis de la comarca del Bages
 • Propietàries d’habitatges ubicats a municipis de la comarca que ja es trobin en el programa de la Borsa del Consell en el moment que s’obri convocatòria.

Actuacions subvencionables:

 1. Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
 2. Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per l’adequació de l’habitatge a la normativa.
 3. Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les condicions necessàries perquè l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
 4. Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge.
 5. Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, terres, fusteria interior/exterior, neteja inicial o final de l’habitatge o petites reparacions d’instal·lacions.
 6. Els honoraris facultatius per l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i/o del certificat d’eficiència energètica.
 7. Tramitació del Butlletí elèctric de l’habitatge i contractació dels subministraments.
 8. Pagament d’impostos municipals, ordinaris o extraordinaris, que afectin directament a l’habitatge.
 9. Materials i equipaments necessaris per realitzar les actuacions descrites amb anterioritat.

Termini de presentació de la sol·licitud:

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el dia següent a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 15 de novembre.

 • Subvencions per al pagament del lloguer: a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria. La sol·licitud s’ha de fer de forma telemàtica a través de l’enllaç que ha facilitat l’Agència de l’habitatge de Catalunya (clic aquí). Facilitem un PDF amb les instruccions per fer el tràmit CLIC AQUI

Termini de presentació: 4 de juny de 2021

Oberta convocatòria subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial des de 07.07.2020 fins al 18.09.2020

Són subvencions destinades a rehabilitar  els elements comuns dels edificis de tipologia  residencial, amb la finalitat de fomentar  la millora de l’eficiència energètica  i la sostenibilitat, la conservació, i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Quins requisits he de complir?

a) Ser major d’edat o estar emancipat.

b) Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8.

c) Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya i és exigible, com a mínim, a la persona sol·licitant de la inscripció.

d) Complir el límit d’ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per a les persones adjudicatàries d’aquests habitatges.

e) No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en aquest Decret.

f) No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment.

Els requisits exigits per ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el  període de vigència.

L’acreditació documental d’aquest compliment s’exigeix, amb caràcter general i un cop portats a terme els diversos processos d’adjudicació d’habitatges, a les persones que resultin adjudicatàries i a les que conformin les llistes d’espera, dins els terminis que s’estableixen en aquest Decret. Això no obstant, els ajuntaments poden demanar aquesta acreditació de manera anticipada.

Quines dades personals em demanaran?

a) Dades generals de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI o targeta d’identificació d’estranger, vincles de relació entre els membres de la unitat de convivència, domicili de residència i del lloc de treball.

b) Dades de característiques personals: sexe, estat civil, data i lloc de naixement i nacionalitat.

c) Dades de circumstàncies personals:disminució psíquica, física, incapacitat, situacions de violència de gènere i, en general, minusvalideses o altres tipus de condicions o circumstàncies que puguin resultar rellevants en la determinació de la tipologia d’habitatge amb protecció al qual optar, o en l’adscripció a reserves específiques per a l’adjudicació. Les dades indicades en aquest apartat es consideren especialment protegides.

d) Dades econòmiques i financeres: situació laboral i ingressos bruts de tots els membres de la unitat de convivència, carència d’habitatge en propietat, règim de tinença del domicili actual.

e) Dades relatives a la demanda d’habitatge: règims de tinença als quals s’opta i àmbits territorials de demanda; es poden indicar-se fins a tres municipis.

Més informació del Registre de Sol·licitants d’habitatges de protecció oficial premeu aquí.

Dirigides a persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a la Resolució TES/1969/2019 i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per

 •  Deutes d’impagament de:
  • Rendes de lloguer
  • Quotes hipotecàries.
 • A persones en situacions de pèrdua de l’habitatge

Per més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.