Marcel Escola Torra (Arquitecte tècnic)
93 693 03 61
[email protected]

Sonia Reillo Monteagudo (Administrativa)
93 693 03 61
[email protected]

Elisenda Mata Aymerich (Administrativa)
93 693 03 77
[email protected]

De 9 a 14 h (dilluns, dimarts i dijous).
De 15.30 a 18.00 h (dilluns, a excepció del període comprés entre l’15 de juny i l’15 de setembre).

De 9.00 a 14.00 h (divendres)

Cal demanar cita prèvia.

D’acord amb el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Bages per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, els serveis que es presten són:

 • Informació i assessorament en matèria d’habitatge.
 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat: primera, segona ocupació i duplicats.
 • Tramitació de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial.
 • Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge.
 • Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial.
 • Prestacions per al pagament del lloguer.
 • Subvencions per al pagament del lloguer.
 • Tramitació de denúncies per infraccions als habitatges.
 • Prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge.
 • Tramitació Ajut Implícit lloguer.
 • Subvencions per facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics.
  Per més informació CLIQUEU AQUÍ
 • Subvencions per al pagament del lloguer: a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria. La sol·licitud s’ha de fer de forma telemàtica a través de l’enllaç que ha facilitat l’Agència de l’habitatge de Catalunya (clic aquí). Facilitem un PDF amb les instruccions per fer el tràmit CLIC AQUI

Termini de presentació: 

Convocatòria Majors de 65 anys a data 26/02/2024: del 27/02/2024 a les 9 h. fins el 27/03/2024 a les 15 h.

Convocatòria Menors de 36 anys a data 26/02/2024: del 11/03/2024 a les 9 h. fins el 12/04/2024 a les 15 h.

Convocatòria persones entre 36 i 64 anys: del 15/04/2024 a les 9 h. fins el 10/05/2024 a les 14 h.

Quins requisits he de complir?

a) Ser major d’edat o estar emancipat.

b) Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8.

c) Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya i és exigible, com a mínim, a la persona sol·licitant de la inscripció.

d) Complir el límit d’ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per a les persones adjudicatàries d’aquests habitatges.

e) No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en aquest Decret.

f) No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment.

Els requisits exigits per ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el  període de vigència.

L’acreditació documental d’aquest compliment s’exigeix, amb caràcter general i un cop portats a terme els diversos processos d’adjudicació d’habitatges, a les persones que resultin adjudicatàries i a les que conformin les llistes d’espera, dins els terminis que s’estableixen en aquest Decret. Això no obstant, els ajuntaments poden demanar aquesta acreditació de manera anticipada.

Quines dades personals em demanaran?

a) Dades generals de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI o targeta d’identificació d’estranger, vincles de relació entre els membres de la unitat de convivència, domicili de residència i del lloc de treball.

b) Dades de característiques personals: sexe, estat civil, data i lloc de naixement i nacionalitat.

c) Dades de circumstàncies personals:disminució psíquica, física, incapacitat, situacions de violència de gènere i, en general, minusvalideses o altres tipus de condicions o circumstàncies que puguin resultar rellevants en la determinació de la tipologia d’habitatge amb protecció al qual optar, o en l’adscripció a reserves específiques per a l’adjudicació. Les dades indicades en aquest apartat es consideren especialment protegides.

d) Dades econòmiques i financeres: situació laboral i ingressos bruts de tots els membres de la unitat de convivència, carència d’habitatge en propietat, règim de tinença del domicili actual.

e) Dades relatives a la demanda d’habitatge: règims de tinença als quals s’opta i àmbits territorials de demanda; es poden indicar-se fins a tres municipis.

Més informació del Registre de Sol·licitants d’habitatges de protecció oficial premeu aquí.

Dirigides a persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a la Resolució TES/1969/2019 i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per

 •  Deutes d’impagament de:
  • Rendes de lloguer
  • Quotes hipotecàries.
 • A persones en situacions de pèrdua de l’habitatge

Per més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.

 • Ajuts europeus per a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges. Els fons Next Generation tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica.
  Per més informació, CLIQUEU AQUÍ

Aquest programa té per objecte regular la concessió de subvencions del Programa de rehabilitació d’edificis d’habitatges i habitatges individuals de titularitat privada, per tal de fomentar l’arrelament en entorns rurals de Catalunya i atreure i fixar població en aquests entorns mitjançant actuacions destinades a revertir el procés de despoblament que afecta el territori, tot donant alhora resposta a la demanda d’habitatge assequible als nuclis de població més petits i evitar-hi així, d’una banda, la pèrdua de població al món rural, i de l’altra, la incentivació a la realització de projectes i actuacions singulars que estimulin i reforcin l’accés a l’habitatge en les diferents modalitats de tinença previstes.

Per més informació, CLIQUEU AQUÍ