Marcel Escola Torra (Arquitecte tècnic)
93 693 03 61
habitatge@ccbages.cat

Sonia Reillo Monteagudo (Auxiliar administrativa)
93 693 03 77
habitatge@ccbages.cat

Elisenda Mata Aymerich (Auxiliar administrativa)
93 693 03 61
habitatge@ccbages.cat

De 9 a 14 h (dilluns, dimarts i dijous).
De 16 a 18.30 h (dilluns, a excepció del període comprés entre l’1 de juliol i l’1 de setembre).

De 9.00 a 14.00 h (divendres)

Cal demanar cita prèvia.

Cita prèvia

D’acord amb el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Bages per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, els serveis que es presten són:

 • Informació i assessorament en matèria d’habitatge.
 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat: primera, segona ocupació i duplicats.
 • Tramitació de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial.
 • Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge.
 • Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial.
 • Prestacions per al pagament del lloguer.
 • Subvencions per al pagament del lloguer.
 • Tramitació de denúncies per infraccions als habitatges.
 • Prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge.
 • Tramitació Ajut Implícit lloguer.

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

Dirigit a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Per presentar la documentació cal concertar hora de visita trucant al telèfon  936 930 361 o via correu electrònic a habitatge@ccbages.cat o través de la web cita prèvia

Documentació que cal presentar ORIGINAL I CÒPIA:

Documentació convocatòria 2019:

 • Sol·licitud signada. Imprès
 • Fotocòpia i originals vigents de tots els DNI o NIE de les persones que conviuen amb el sol·licitant.
 • Fotocòpia i original del Llibre de família, si escau.
 • Fotocòpia i original del Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
 • Fotocòpies i originals rebuts de lloguer pagats del 2019:
  • Si es pagat a través d’entitat bancària: identificació persona pagadora, identificació del beneficiari, mensualitat corresponent.
  • Si es pagat a un administrador: mensualitat corresponent, segell gestoria, segell de pagat i signatura
 • Full de transferència bancària (signat i segellat per l’entitat bancària). Imprès
 • Volant o certificat convivència, padró municipal.
 • Justificant ingressos 2017, segons el cas cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració IRPF 2017. Tots els sol·licitants que han rebut ajuts l’any 2017, estan obligats a realitzar declaració IRPF.
  • En el cas de no estar obligat a presentar la declaració s’ha d’aportar certificat d’ingressos i l’informe de vida laboral dels majors de 16 anys.
  • Certificat de qualsevol tipus d’ajuts, prestacions, pensions, subsidis emès per la Seguretat Social o Servei d’Ocupació de Catalunya.
  • Certificat prestació RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ (PIRMI) i RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA– 2017.
  • Protecció familiar 2017.
 • Original i còpia certificat o resolució discapacitat i/o mobilitat reduïda que superin grau 33%.
 • Original i còpia títol família nombrosa o monoparental.

En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència hagin tingut un canvi significatiu dels ingressos respecte al període general a justificar, ho farà per mitjà d’una declaració responsable. Aquesta haurà d’anar acompanyada de informe social municipal en cas que tots els ingressos d’una unitat de convivència s’acreditin per mitjà d’una declaració responsable. Imprès

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar.

Per més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí

Terminis: Del  8 de juny de 2019 fins al 20 de setembre de 2019

Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

A qui va dirigit?

Poden accedir a les subvencions:

 • Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris i els propietaris únics d’edificis d’habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera.
 • Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.
 • Les empreses de serveis energètics definides a la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, en les condicions que estableix l’article 34.1.f) del Reial decret 106/2018, de 9 de març.

Per més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.

Quins requisits he de complir?

a) Ser major d’edat o estar emancipat.

b) Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8.

c) Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya i és exigible, com a mínim, a la persona sol·licitant de la inscripció.

d) Complir el límit d’ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per a les persones adjudicatàries d’aquests habitatges.

e) No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en aquest Decret.

f) No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment.

Els requisits exigits per ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el  període de vigència.

L’acreditació documental d’aquest compliment s’exigeix, amb caràcter general i un cop portats a terme els diversos processos d’adjudicació d’habitatges, a les persones que resultin adjudicatàries i a les que conformin les llistes d’espera, dins els terminis que s’estableixen en aquest Decret. Això no obstant, els ajuntaments poden demanar aquesta acreditació de manera anticipada.

Quines dades personals em demanaran?

a) Dades generals de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI o targeta d’identificació d’estranger, vincles de relació entre els membres de la unitat de convivència, domicili de residència i del lloc de treball.

b) Dades de característiques personals: sexe, estat civil, data i lloc de naixement i nacionalitat.

c) Dades de circumstàncies personals:disminució psíquica, física, incapacitat, situacions de violència de gènere i, en general, minusvalideses o altres tipus de condicions o circumstàncies que puguin resultar rellevants en la determinació de la tipologia d’habitatge amb protecció al qual optar, o en l’adscripció a reserves específiques per a l’adjudicació. Les dades indicades en aquest apartat es consideren especialment protegides.

d) Dades econòmiques i financeres: situació laboral i ingressos bruts de tots els membres de la unitat de convivència, carència d’habitatge en propietat, règim de tinença del domicili actual.

e) Dades relatives a la demanda d’habitatge: règims de tinença als quals s’opta i àmbits territorials de demanda; es poden indicar-se fins a tres municipis.

Més informació del Registre de Sol·licitants d’habitatges de protecció oficial premeu aquí.

Dirigides a persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a la Resolució TES/1969/2019 i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per

 •  Deutes d’impagament de:
  • Rendes de lloguer
  • Quotes hipotecàries.
 • A persones en situacions de pèrdua de l’habitatge

Per més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.