Noemí Fosas Ferrer
93 693 03 50
[email protected]

Marc Rotllan Puig (Enginyer)
93 693 03 80
[email protected]

Cristina Sala Trulls (Tècnica d’Administració Especial)
93 693 03 92
[email protected]

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

L’Agència Comarcal de l’Energia del Bages presta assistència i suport als ajuntaments de la comarca per comptabilitzar i optimitzar la gestió dels consums energètics, per a l’execució d’actuacions per a l’estalvi i la millora de l’eficiència energètica, la utilització d’energies renovables i la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Els principals serveis que realitza són:

 • Implantació i explotació d’un sistema informatitzat de comptabilitat i gestió dels subministraments energètics.
 • Tramitació i seguiment de reclamacions a les companyies subministradores.
 • Optimització de la contractació de subministraments energètics.
 • Monitoratge de consums elèctrics en equipaments públics.
 • Realització de mesuraments puntuals (mesures luxomètriques d’enllumenats, mesuraments elèctrics in situ, descàrrega de dades de comptadors).
 • Elaboració d’auditories energètiques en equipaments públics. Seguiment i suport en la implementació de les mesures proposades.
 • Elaboració de memòries valorades, plecs de prescripcions i altra documentació tècnica vinculada a projectes de millora energètica (energies renovables, tecnologia LED en enllumenat públic, punts de recàrrega de vehicles elèctrics…)
 • Suport en l’elaboració i seguiment dels plans d’acció per l’energia sostenible i el clima.
 • Informació i assistència en la tramitació d’ajuts.
 • Realització d’accions formatives i de sensibilització ambiental.
 • Assessorament general en matèria d’energia.