Roser Nin Blanco
93 693 03 68
[email protected]

Jaume Fortuño Polinario
(Tècnic)

93 693 03 68
[email protected]

Noemí Gudayol Sanclimens
(Tècnica)

93 693 03 68
[email protected]

Daisy Larrubia Rovira
(Tècnica)

93 693 03 68
[email protected]

Sandra López Curós
(Tècnica)
93 693 03 68
[email protected]

Magdalena Jiménez Segura
(Administrativa)

93 693 03 68
93 693 03 98
[email protected]

Sonia Piquer Marxuach
(Administrativa)

93 693 03 68
[email protected]

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

El Consell Comarcal del Bages fa anys que treballa per l’acollida i la inclusió de totes les persones de la comarca i se sumen esforços amb els ajuntaments per fomentar la convivència, la prevenció i la gestió de conflictes i el treball en xarxa amb la comunitat.

En aquest sentit, trobem l’actual programa de Jovent en Situació de Vulnerabilitat que dona continuïtat al programa de Dinamitzadores Cíviques per l’Emancipació Juvenil que va funcionar entre finals de 2019 i 2021. Aquest consistia en dotar els municipis amb centres on viuen persones joves menors d’edat que han arribat a Catalunya en processos migratoris sense cap familiar ni referent directe (JMS), de professionals que activin les potencialitats del territori i dels centres per reforçar-se mútuament, dotant-se de mecanismes que minimitzin els impactes no desitjats tant per al territori com per als centres on viuen les persones joves.

El nou programa pretén donar resposta a les necessitats de les persones migrades soles, però també a altres col·lectius de joves en especial situació de vulnerabilitat, a través de les figures de Referent d’Inclusió Juvenil.

Els objectius són els següents:

  • Garantir la preparació progressiva per a la independència personal, d’acord amb les necessitats formatives i laborals i atenent a la situació administrativa de cada jove.
  • Vetllar per un nivell adequat de salut emocional, de benestar i de desenvolupament integral de la persona jove.
  • Facilitar la consecució de l’autonomia dels/les joves i el seu funcionament normalitzat dins la comunitat.
  • Fomentar l’arrelament i la convivència de les persones en els grups socials en què es relacionen.
  • Disminuir l’estigmatització del col·lectiu de les persones JMS i d’altres perfils de persones en situació de vulnerabilitat.
  • Fer aflorar potencialitats al territori per al seu desenvolupament, activant recursos existents en el territori.
  • Minimitzar els conflictes i impactes negatius de trencament de cohesió social.
  • Sensibilitzar la societat envers la inclusió social activa d’aquests nois i noies.
  • Desenvolupar dinàmiques de treball comunitari inclusiu i d’interrelació de xarxes social, laboral, salut, educació, esport, cultura…
  • Potenciar valors de gènere, civisme, relació intergeneracional, interculturalitat.

El Departament de Drets Socials conjuntament amb els ajuntaments i consells comarcals, han volgut reforçar els serveis existents per aconseguir la inclusió dels nois i noies migrants com un actiu social del territori, i fomentar la societat inclusiva com un dels valors del país. Des del Servei d’Inclusió Social i Convivència ens encarreguem d’acompanyar l’emancipació juvenil, fomentar la cohesió social, el treball en xarxa amb la comunitat i de prevenir i gestionar els conflictes.  La contractació de les Referents d’Inclusió Juvenil està subvencionada pel Departament de Drets Socials amb càrrec als pressupostos dels Programes acordats a la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals.

El 13/12/2018 es va constituir  la Taula per l’acollida, la protecció i la inclusió dels infants i joves migrats sols al Bages, que té la missió de  generar una xarxa d’informació entre institucions, entitats i agents implicats, i abordar conjuntament les necessitats i els recursos vinculats amb l’acollida dels adolescents i joves migrats que van sols.

La Taula està constituïda per representants polítics, tècnics municipals i agents socials, així com les persones designades per la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut i per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania a la Catalunya Central.

Comissió de Desinternament (2019)

L’agost de 2019, neix la taula de professionals “Comissió de desinternament de JMS al Bages”, amb la voluntat d’acompanyar i vetllar la transició del jove tutelat a la majoria d’edat, havent de finalitzar la seva estada al centre de protecció. Es pretén atendre aquells joves que per les seves circumstàncies personals i/o socials o per la manca de recursos de suport a la emancipació, no es poden acollir a cap dels ajuts i/o recursos que pot oferir l’ASJTET; trobant-se en un situació de manca d’habitatge, de recursos econòmics i de xarxa al territori.

Es tracta de generar una xarxa de coordinació amb el propòsit de donar resposta des de l’atenció dels serveis socials a aquells joves que es preveu que romandran a la ciutat de Manresa, en situació d’especial vulnerabilitat, una vegada abandonat el recurs de protecció, amb l’objectiu de poder-los garantir acompanyament educatiu, accés als serveis de menjador social, banc d’aliments, bugaderia i dutxes o altres programes que s’activin des de Serveis Socials de Manresa, en funció de cada cas.

Circuit de Suport a l’Emancipació (2021)

El mes de maig de l’any 2021, es va iniciar la prova pilot del Circuit de Suport a les persones joves migrades soles de la comarca del Bages. Es tracta de un circuit dissenyat des del Servei d’Inclusió Social i Convivència durant l’any 2020 i aprovat conjuntament amb Direcció General de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme.

Es tracta d’un model d’intervenció que identifica i activa, tant recursos com professionals, permetent l’acompanyament de les persones joves tutelades per la DGAIA, i que en complir la majoria d’edat passen per la transició de desinternament del recurs de protecció per la qual cosa cal garantir la seva emancipació d’una forma ràpida pel fet de trobar-se sense referents al país.

Des de finals del 2022, d’acord amb l’apertura del programa, el Circuit de Suport a l’Emancipació atén a altres perfils de joves en situació de vulnerabilitat, com ara aquells que surten de recursos d’autonomia per a extutelats o joves que malgrat disposar de família al territori es troben en una situació de vulnerabilitat.

Treball i Formació línia Joves tutelats i extutelats (edicions de 2020-21 i 2021-22)  

El Consell Comarcal del Bages, ha gestionat el programa Treball i Formació, que té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur, a través del suport a entitats perquè duguin a terme accions d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.

L’any 2020 es va obrir una nova línia per a persones joves entre 17 i 21 anys que tinguessin la condició de tutelats i extutelats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de promoure experiències professionals acompanyades d’accions d’experiència laboral i de formació a un sector jove especialment vulnerable, i d’aquesta manera facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari. En aquesta primera convocatòria el Consell Comarcal del Bages va contractar un total de 10 joves que van donar suport en l’espai educatiu, tant al menjador escolar com al transport escolar.  Ambdós espais tenen en comú que són serveis destintats a infants i que com a tals tenen una funció educativa com a servei complementari a l’activitat docent. Així, són dos espais educatius de transmissió de valors on es generen aprenentatges i, gràcies a la informalitat dels espais on es desenvolupen, són també poderosos instruments de cohesió social. Tanmateix, les persones contractades van realitzar diferents formacions relacionades amb el seu lloc de treball, en horari laboral per tal de garantir una millora significativa de la seva ocupabilitat una vegada finalitzat el període de contractació. En aquest sentit, i durant aquesta edició, totes les persones beneficiàries van cursar i obtenir el certificat de professionalitat de serveis socioculturals i a la comunitat, així com altres formacions del mateix àmbit.  Podeu consultar un resum de l’edició.

L’any 2021, i després que la convocatòria del 2020 fos tot un èxit, es va tornar a apostar pel mateix projecte i de nou el Consell Comarcal del Bages va contractar un total de 10 joves, que també varen donar suport en l’espai educatiu, tant al menjador escolar com al transport escolar. Les formacions que realitzades en l’edició 2021-22 varen ser les següents: manipulació d’aliments, habilitats socials i de comunicació, mediació i resolució de conflictes i sensibilització en igualtat d’oportunitats.

En totes dues edicions es va contractar a una persona per al suport tècnic del Programa, que fou l’encarregada de fer l’acompanyament als joves en aquest procés professional i personal, duent a terme tutories diàries per millorar l’impacte tant de les accions d’experiència laboral com de les de formació.

Fes clic sobre la imatge per accedir al document associat