Informació i normatives

Cèdula d’habitabilitat

  Normativa aplicable: DECRET 141/2012, de 30 d’octubre, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (DOGC núm. 6245 publicat el 02/11/2012)

Derogado: DECRET 55/2009, 7 d’abril (DOGC núm. 5357, 9/04/2009)

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

Els locals, estudis, etc., no poden disposar de cèdula d’habitabilitat ja que no tenen la consideració d’habitatge.

Les dades que consten a la cèdula són :

 • L’adreça de l’habitatge
 • La superfície útil
 • Les estances i els espais que el componen en el moment de la seva emissió
 • El seu llindar màxim d’ocupació

A la cèdula no figura el nom del propietari, ja que la seva validesa permet diferents canvis d’ocupants.

A qui va dirigit?

Al promotor de l’habitatge, el propietari, l’administrador o un representant autoritzat.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors. També serveix per donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Terminis

 1. Es pot sol·licitar en qualsevol moment.
 2. La cèdula d’habitabilitat de segona ocupació té una vigència de 15 anys. Transcorregut aquest termini és obligat sol·licitar-ne una de nova.Les novetats a destacar són:

1)  Hi ha condicions d’habitabilitat diferents per:

– Habitatges de nova construcció
– Habitatges anteriors a 11 d’agost de 1984
– Habitatges posteriors a  11 d’agost de 1984
– Habitages dotacionals públics

2) A més de la cèdula de primera ocupació i  segona ocupació, ara hi ha la cèdula de primera ocupació de rehabilitació.

3) La vigència de les cèdules passen a 25 anys per als habitatges de nova construcció i és de 15 per a les cèdules de segona ocupació i de primera ocupació de rehabilitació.

4) Al nou model de cèdula haurà de sortir identificada la persona que ha certificat l’habitatge.

El Decret ha estat  publicat al DOGC de 2 de novembre (núm 6245) ientra en vigor a l’endemà de la seva aprovació.

La situacions transitòries principals són:

– Cèdules en vigor: Continuen igual. No hi ha cap afectació ni pel termini de vigència ni per l’ocupació màxima.

– Sol·licituds ja presentades:  Es resolen pel decret antic (D 55/2009) llevat que el sol·licitant manifesti expressament que se li apliqui el nou decret.

– Obres acabades sense cèdula: Per defecte s’apliquen les condicions d’habitabilitat aplicables en la data de finalització de la construcció, llevat que el promotor manifesti expressament la voluntat que s’apliquin les noves condicions d’habitabilitat (en aquests casos la vigència serà la que fixa aquest decret).

–  Construccions en projecte: S’apliquen les condicions d’habitabilitat del Decret 55/2007 sempre que el projecte hagi estat visat i la llicència d’obres per a iniciar la construcció es demani abans d’un any des de la data de visat.

– Model de cèdula: Continua igual mentre no s’aprovi un de nou.

Cèdula d’habitabilitat de primera ocupació (nova construcció, gran rehabilitació, ampliació, subdivisió o legalització)

Documentació

Nova construcció i gran rehabilitació

 1. Fotocòpia de la llicència municipal d’obres
 2. Fotocòpia de la llicència de primera ocupació o sol·licitud d’aquesta registrada per l’ajuntament
 3. Original del certificat final d’obra
 4. Original del certificat de compliment del programa de control de qualitat

En els casos que s’especifiquen a continuació, per acreditar que la sol·licitud de cèdula d’habitabilitat es refereix a un habitatge, caldrà presentar la documentació complementària següent:

Canvi d’ús

 1. Fotocòpia de la llicència municipal d’obres
 2. Fotocòpia de la llicència de primera ocupació o sol·licitud d’aquesta registrada per l’ajuntament
 3. Original del certificat final d’obra
 4. En cas de modificació d’estructura i/o façana: Original del certificat de compliment del programa de control de qualitat

Subdivisions

 1. Dues sol·licituds: una d’obra nova i una d’habitatge usat.

S’han de tramitar alhora tots els habitatges afectats per la subdivisió

Legalitzacions

Habitatges anteriors a l’1 de gener de 1989

 1. Fotocòpia del certificat municipal amb l’any de construcció de l’habitatge
 2. Fotocòpia de la llicència municipal de legalització
 3. Original del certificat de solidesa, visat pel col·legi i signat pel tècnic
 4. Certificat d’habitabilitat

Habitatges posteriors al 31 de desembre de 1988

 1. Fotocòpia del certificat municipal amb l’any de construcció de l’habitatge
 2. Fotocòpia de la llicència municipal de legalització
 3. Original del certificat de solidesa, visat pel col·legi i signat pel tècnic
 4. Original del certificat de compliment del programa de control de qualitat
 5. Certificat d’habitabilitat

Taxes

 1. Un habitatge:                                    45,55 €
 2. Dos habitatges:                               52,55 €
 3. Tres habitatges:                              59,55 €
 4. Quatre habitatges:                          66,55 €
 5. Cinc habitatges:                              73,55 €
 6. Sis habitatges:                                79,55 €
 7. Set habitatges:                                85,55 €
 8. Vuit habitatges:                               91,55 €
 9. Nou habitatges:                              97,55 €
 10. Deu habitatges:                            103,55 €

Més habitatges de deu:              Consultar

Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació (habitatge usat)

Per tramitar o renovar una cèdula de segona ocupació cal aportar:

 • Certificat d’habitabilitat (original i còpia) segons model oficial subscrit per personal tècnic competent i visat pel col·legi respectiu (Arquitectes, Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers de l’Edificació)
 • Es recomana fotocòpia de la cèdula caducada.
 • Fotocòpia d’escriptures quan es per la tramitació de: casa unifamiliar, baixos, entresòl, àtic, pisos de 30m2 o superfícies inferiors.

Col·legi Oficial d’Arquitectes

Delegació del Bages/Berguedà
C/ Arquitecte Oms, 5 (Torre Lluvià)
08242 Manresa
Tel.: 93 875 18 00

Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació

Delegació del Bages-Berguedà
Plana de l’Om, 6
08240 Manresa
Tel.: 93 872 97 99

Taxa per cada habitatge:            19,75 €

Duplicat de cèdula d’habitabilitat

Es pot sol·licitar mentre una cèdula d’habitabilitat està vigent.
Per confirmar si està vigent cal trucar al 012.
La documentació que cal aportar, segon el cas, és:

 • Propietari de l’habitatge:
  • Fotocòpia d’escriptura de compravenda
  • Fotocòpia del DNI
 • Llogater:
  • Fotocòpia del contracte d’arrendament vigent
  • Fotocòpia dels tres últims rebuts pagats
  • Fotocòpia del DNI
 • Representant del propietari:
  • Fotocòpia d’escriptures de compravenda
  • Fotocòpia del DNI del representant i del propietari
  • Autorització del propietari.

Taxa:  No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Revisió del període de subsidiació del préstec qualificat d’un habitatge

PUBLICAT REIAL DECRET-LLEI 20/2012, de 16 de juliol, Article 35, INFORMA QUE: 

A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-Llei queden suprimides les ajudes de subsidiació de préstecs continguts en el Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre, per la qual cosa es regula el Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 2009-2012.

Ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial

Són ajuts destinats a rehabilitar elements comuns d’edificis d’ús residencial. Concretament, per a actuacions relacionades amb patologies, deficiències i risc, accessibilitat, instal·lacions comunitàries i sostenibilitat.

A qui va dirigit?

A les persones o entitats promotores d’obres de rehabilitació que siguin propietàries, usufructuàries, llogateres o usuàries dels edificis d’ús residencial en la seva condició de:

 • Comunitats de propietaris
 • Titulars d’edificis d’habitatges d’ús residencial. (S’entén que són titulars, tant les persones amb títol de domini com amb qualsevol altre dret que permeti realitzar les actuacions de rehabilitació i complir amb les obligacions que corresponent al manteniment i conservació dels habitatges)

Sol·licitar l’ajut: FORA DE TERMINI

Ajuts per a la rehabilitació d\’habitatges

Són ajuts per rehabilitar habitatges per tal que tinguin les condicions mínimes d’habitabilitat, per adequar les instal·lacions d’aigua, gas, electricitat i sanejament, per facilitar la mobilitat a l’interior per a persones disminuïdes i per millorar l’aïllament tèrmic i/o acústic.

A qui va dirigit?

 • A titulars d’habitatges per a la rehabilitació d’interiors.
 • A titulars d’edificis d’un sol habitatge per a la rehabilitació d’elements que formin part de l’edifici o de l’interior de l’habitatge.

S’entén que són titulars tant les persones amb títol de domini com amb qualsevol altre dret que permeti realitzar les actuacions de rehabilitació i complir amb les obligacions que corresponen al manteniment i conservació dels habitatges: propietàries, usufructuàries, llogateres o usuàries.

Sol·licitar l’ajut: FORA DE TERMINI

Inspecció tècnica dels edificis (ITE) – Certificat d\’Aptitud de l\’Edifici

La inspecció tècnica dels edificis, en vigor des del 26 de febrer de 2011, és un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

La inspecció és visual i es fa sobre aquells elements accessibles de l’edifici. No té per objecte detectar possibles vicis ocults ni preveure causes sobrevingudes, tot i que se’n pot extreure la conveniència d’una diagnosi més acurada. L’ha de dur a terme el/la tècnic/a amb titulació d’arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació, contractat/da pels titulars de l’edifici a inspeccionar.

L’ITE dóna lloc a un informe que descriu l’estat actual de l’edifici, les deficiències detectades i termini per esmenar-les i la qualificació de l’estat general de l’edifici. L’informe és previ a l’obtenció del Certificat d’Aptitud de l’Edifici, expedit per l’Administració.

A qui va dirigit?

 • A propietaris/àries d’edificis d’habitatges (propietat vertical)
 • A la comunitat de propietaris/àries (propietat horitzontal)

No va dirigit a propietaris/tàries d’edificis unifamiliars ni tampoc a la propietat d’edificis declarats inicialment en ruïna per l’ens local competent.

Està obligada a encarregar la ITE la propietat dels edificis de més d’un habitatge i que:

 • Superin l’antiguitat establerta al programa d’inspeccions (per exemple els edificis anteriors a 1930 han de disposar de la inspecció abans de 2013).
 • Vulguin acollir-se a ajuts públics per a la seva rehabilitació o algun dels seus habitatges.
 • Determinin els programes o ordenances locals.
 • Declari l’Administració davant de causes justificades com ara situacions de risc, determinades deficiències o l’ubicació en àrees de conservació i rehabilitació.
Denúncia per infraccions en habitatges

Les persones propietàries d’un habitatge nou que hagi estat construït fa menys de dos anys, ja sigui de règim lliure o de protecció oficial, poden presentar una denúncia en cas d’incompliment de les obligacions per part dels promotors i administradors.

A qui va dirigit?

A les persones propietàries d’habitatges que encara no faci dos anys de la seva construcció i que tinguin problemes derivats de l’incompliment de les obligacions dels promotors o dels administradors.

Terminis:         Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Taxes:              No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Quan es rep la resposta de l’Administració?

Els expedients sancionadors en matèria d’habitatge caduquen si un cop transcorregut el termini de sis mesos des de la incoació no s’ha dictat i notificat cap resolució. Aquest fet no impedeix incoar un nou expedient si encara no s’ha produït la prescripció de la infracció, tot i que els expedients caducats no interrompen el termini d’aquesta prescripció.

Aquest termini resta interromput en els supòsits a què es refereix la legislació de procediment administratiu comú, i per tot el temps que calgui per a fer les notificacions per mitjà d’edicte, si escau.

Quina resposta es rep?

El Servei de Procediments i Règim Disciplinari, en el cas de la demarcació de Barcelona, o el Servei Territorial d’Habitatge que sigui el competent, en els casos de les demarcacions de Girona, Tarragona, Lleida o Terres de l’Ebre, notifica a l’interessat el resultat del procediment sancionador.

Es pot presentar un recurs?

Contra la resolució del procediment es pot interposar recurs d’alçada davant la Direcció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Normativa aplicable:  LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. (DOGC núm. 5044 publicat el 09/01/2008)

Registre de Sol•licitants d\’habitatges de protecció oficial

És un registre públic, administratiu, compost pels registres propis dels ajuntaments que es puguin arribar a constituir i pel registre de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Té caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la sol·licitud d’inscripció, i s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals disponibles.

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

La inscripció en el Registre dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb els procediments establerts en el Decret.

Una vegada inscrits, poden participar en els processos d’adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l’inici del procediment d’adjudicació en qüestió.

Les finalitats d’aquest registre són les de proporcionar informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d’habitatges amb protecció oficial, així com les de facilitar i agilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits, tot garantint la màxima transparència de tots els processos.

La inscripció en el Registre té una vigència de tres anys.

Als efectes d’assegurar un control públic eficient de les inscripcions en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, es crea un fitxer mínim comú als registres municipals i al registre de l’Administració de la Generalitat, que comportarà el fet d’agrupar tota la informació en un únic fitxer