Mitjançant el següent enllaç podreu verificar per part de l’interessat, o per terceres persones o entitats afectades, la validesa i veracitat de la informació d’un document electrònic identificat a través del Codi Segur de Verificació (CSV)

Enllaç: Servei de Validació de Documents electrònics