El Consell Comarcal del Bages es fa ressò de les mesures excepcionals aprovades per la Generalitat de Catalunya per fer front a l’elevat risc d’incendi en aquesta nova onada de calor que afecta el conjunt del país aquesta setmana. Les mesures s’apliquen en aquells municipis inclosos en el mapa de perill d’incendi forestal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que es troben en perill molt alt o extrem així com els que tinguin activat el nivell 3 del Pla Alfa dels Agents Rurals. El llistat de municipis, que pot variar diàriament, es pot consultar en aquest enllaç.  Les restriccions són efectives fins a les 00.00 hores d’aquest divendres 25 d’agost.

 

Mesures

· Encendre foc en tots tipus d’espais oberts.

· La suspensió temporal, durant aquest període, de totes les autoritzacions concedides per cremar rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles.

· Encendre foc en les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com en les zones recreatives i d’acampada, incloses les zones habilitades per aquesta finalitat.

· La utilització de maquinària i equips en terrenys forestals i en les àrees rurals situades en una franja de 400 metres al voltant, que tinguin un funcionament que generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, a excepció que l’organisme competent de l’Administració hagi autoritzat expressament el seu ús o resultin necessaris per a l’extinció d’incendis.

· La introducció o ús de material pirotècnic.

· Llençar o abandonar objectes en combustió o qualsevol classe de material susceptible d’originar un incendi.

· La suspensió de totes les activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d’aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents. Les activitats suspeses poden realitzar-se en un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d’origen.

· La restricció de les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents, a l’entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.

· La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances i casals esportius al nucli de població del municipi on es realitzen. Es permeten desplaçaments sempre que es dirigeixin a un altre nucli habitat o població, i no impliquin fer una sortida o excursió al medi natural. També es permeten desplaçaments a cases de colònies, sigui per fer activitats o com inici d’una estada.

· La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals. Aquestes suspensions poden ser autoritzades de forma expressa i de manera excepcional, pel Servei Català de Trànsit

· La restricció de l’ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles. En el cas que, per motius de força major es requereixin la utilització d’aquestes eines dins de la zona de restricció, caldrà comunicar prèviament els treballs a la sala central dels Agents Rurals (telèfon 935617000) per si és necessari establir mesures de seguretat especifiques.

· La prohibició de la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc entre les 13 hores i les 20 hores.

· La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d’aquests municipis. Aquesta limitació no serà d’aplicació als residents ni a les activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.

image_pdfExporta a PDF