Per Decret de Presidència núm.154/21 de data 08.04.2021 es sotmet a consulta pública prèvia la tramitació del projecte de modificació d’Ordenança Fiscal Regulador de la Taxa per la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria a la web del Consell Comarcal del Bages (www.ccbages.cat), a l’etauler i a les xarxes socials del Consell Comarcal donant compliment a allò que disposa l’art. 133 LPAC, i per un termini de quinze dies a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació (29.04.2021).

Trobareu la informació en aquest clicant aquí.

image_pdfExporta a PDF