Aquest gener, l’Oficina Comarcal de Consum ha atès unes 40 consultes al respecte, mentre que en tot el 2016 se’n van rebre una trentena

Divendres es va aprovar el procediment que regularà la devolució de les clàusules sòl per part de les entitats bancàries

Els darrers dies, les clàusules sòl han passat a ser una de les principals notícies, sobretot des que divendres s’aprovés el procediment que ha de regular i agilitar la devolució de les clàusules sòl per part de les entitats bancàries. Estem parlant d’aquells casos en què les condicions de la hipoteca marcaven uns interessos mínims (independentment de la davallada de l’euribor) que han suposat un sobrecost en les hipoteques per a molts usuaris.

L’Oficina d’Informació al Consumidor del Consell Comarcal del Bages presta un servei gratuït d’assessorament als usuaris que tinguin dubtes respecte al procediment a seguir o sobre les comunicacions que li enviï l’entitat bancària. També es dóna suport a l’hora de redactar la reclamació prèvia al Servei de Reclamacions de l’entitat bancària. Per poder accedir a aquest servei comarcal, cal sol·licitar cita a través del telèfon 93 693 03 53. Aquest mes de gener, l’OCIC ha rebut unes 40 consultes sobre les clàusules sòl, mentre que en tot l’any 2016 només n’havia rebut una trentena.

El procediment a seguir

 • Les entitats de crèdit hauran d’implantar un sistema de reclamació al qual puguin accedir els usuaris com a mesura prèvia a la interposició de demandes judicials. Les entitats de crèdit hauran d’informar d’aquest sistema de reclamació a tots els clients que tinguessin incloses clàusula sòl en el seu préstec hipotecari.
 • Un cop rebuda la reclamació per part del client, l’entitat de crèdit haurà d’efectuar un càlcul de la quantitat a retornar i remetre una comunicació al consumidor desglossant aquest càlcul. En el cas en què l’entitat consideri que la devolució no és procedent, comunicarà les raons en què es motiva la seva decisió, que pot ser el fet que l’entitat consideri que les condicions de les clàusules sòl eren transparents i conegudes pel client.
 • El consumidor ha de manifestar si està d’acord amb el càlcul o la resolució de l’entitat bancària. Si ho està, l’entitat de crèdit ha d’acordar amb el consumidor com es farà la devolució.
 • El termini màxim perquè el consumidor i l’entitat arribin a un acord i es faci la devolució al client serà de tres mesos a comptar de la presentació de la reclamació.
 • A l’efecte que el consumidor pugui adoptar les mesures que estimi oportunes, s’entendrà que el procediment extrajudicial ha conclòs sense acord:
  • a) Si l’entitat de crèdit rebutja expressament la sol·licitud del consumidor.
  • b) Si finalitza el termini de tres mesos sense cap comunicació per part de l’entitat de crèdit al consumidor reclamant.
  • c) Si el consumidor no està d’acord amb el càlcul de la quantitat a retornar efectuat per l’entitat de crèdit o rebutja la quantitat oferta.
  • d) Si transcorregut el termini de tres mesos no s’ha posat a disposició del consumidor de manera efectiva la quantitat oferta.
 • Les parts no podran exercir entre si cap acció judicial o extrajudicial en relació amb l’objecte de la reclamació prèvia durant el temps en què aquest procés estigui vigent.
image_pdfExporta a PDF