Informació general

Els Serveis Generals del Consell Comarcal del Bages tenen com a missió proporcionar suport jurídic a totes les àrees operatives i treballa els següents aspectes:

  • Les funcions pròpies de la Secretaria encomanades als funcionaris d’habilitació estatal d’acord amb allò que estableix la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.
  • Gestió de la matèria del Règim i Funcionament Intern de la Corporació.
  • Contractació administrativa que inclou la Central de contractació.
  • Gestió dels recursos humans.
  • Gestió i tramitació de subvencions.
  • Gestió del registre de documents.
  • Assistència tècnica per a la gestió i tramitació de les certificacions de les obres municipals incloses en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).
  • Gestió dels convenis interadministratius.
  • Assessorament jurídic i suport a les àrees operatives del Consell Comarcal.
  • Gestió de les qüestions vinculades amb la Transparència i la Seu Electrònica.

Responsable del servei:

Maria Llum Bruno García (Secretària)
Contacte
Tel: 93 693 03 91
secretaria@ccbages.cat

Personal adscrit:

Isabel Alarcón Casòliva (Tècnica de gestió de personal)
Contacte
Tel: 93 693 03 71
gestiopersonal@ccbages.cat

Eva López Quesada (Administrativa)
Contacte
Tel: 93 693 03 91
sgenerals@ccbages.cat

Dolors Simon Torra (Auxiliar administrativa)
Contacte
Tel: 93 693 03 90
sgenerals@ccbages.cat

Horari:

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).

De 15.30 h a 18 h (dilluns a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre)