El ple del Consell Comarcal del Bages ha aprovat sotmetre a debat en un proper Consell d’Alcaldes la proposta d’encarregar un estudi de viabilitat per prestar els serveis funeraris des de l’Administració pública.

La CUP va presentar una proposició al ple en què demanava “el retorn al concepte de servei funerari públic, un servei que sempre s’havia gestionat des dels ajuntaments”, i proposava encarregar un estudi de viabilitat econòmica i jurídica que analitzi la possibilitat de crear una empresa pública supramunicipal de serveis funeraris al Bages.

L’equip de govern del Consell Comarcal del Bages comparteix l’essència de la moció i l’interès per obrir el debat sobre aquest tema, tal com ja s’ha fet en alguns municipis. Per això es van proposar unes esmenes a la moció per incloure la participació dels alcaldes i analitzar la realitat de cada municipi. El ple del Consell va admetre aquesta moció sobrevinguda i va aprovar les esmenes que  recullen la necessitat de convocar una sessió extraordinària d’Alcaldes del Bages per debatre i acordar, si s’escau, la realització d’aquest estudi de viabilitat. A més, es preveu convidar a la sessió  d’alcaldes els autors de l’estudi elaborat per l’ACCO (l’Autoritat Catalana de la Competència) i experts en la gestió de serveis funeraris,  per a debatre sobre les competències en els serveis funeraris.

Les esmenes també preveuen crear una comissió integrada per un representant polític del Consell Comarcal, un representant de cada grup polític comarcal, i personal tècnic per encarregar i adjudicar la realització del document.

El president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, ha explicat que “amb la intenció de reforçar i legitimar la moció, volem fer participar els alcaldes en el debat i analitzar la modalitat de gestió dels serveis funeraris en cada municipi”. Finalment la moció, amb l’esmena incorporada, va quedar aprovada amb els vots a favor dels grups d’ERC, PSC, Iniciativa i el Grup Mixt Comarcal Demòcrates, l’abstenció de la CUP i els vots en contra de Convergència i Unió.

Aprovació d’un manifest per a la millora de Rodalies i Regionals

D’altra banda, el ple del Consell va aprovar per unanimitat un manifest que demana la millora dels serveis de Rodalies i Regionals. El document apunta que “per part del Govern de l’Estat espanyol s’han incomplert de forma manifesta els compromisos derivats del traspàs dels serveis de Rodalies de Catalunya dificultant greument a la Generalitat de Catalunya l’exercici de les competències que li corresponen” i afegeix que “ des del 2010, l’Administració General de l’Estat no ha complert amb la seva obligació de fer la consignació pressupostària anual a favor de la Generalitat de Catalunya per finançar el dèficit generat pels serveis traspassats”.

El manifest aprovat demana, entre d’altres punts:

  • Instar el Govern de l’Estat a la realització amb caràcter urgent de les inversions per desactivar les limitacions temporals de velocitat  existent en els serveis de Rodalies de Catalunya per garantir un servei digne als usuaris de Catalunya.
  • Instar el Govern de l’Estat l’execució de les inversions previstes en els diferents acords subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l’acord dels 306 milions d’euros, així com l’execució de la resta d’actuacions demanades en els diferents fòrums de coordinació i seguiment d’actuacions estatals a Catalunya entre la Generalitat i l’Estat.
  • Instar el Govern de l’Estat a complir amb tots els compromisos derivats del traspàs de competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya, com transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts als acords de traspàs, necessaris per a finançar l’explotació dels serveis.