L’aplicació GesCem facilita l’actualització de les dades dels cementiris als ajuntaments del Bages i altres municipis de la província

La Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages han presentat avui la darrera versió del sistema informàtic que permet als ajuntaments gestionar els seus cementiris. Es tracta del GesCem 3.0, una eina que recull les dades sobre els carrers dels cementiris, la propietat i ocupació dels nínxols i permet la gestió àgil de les peticions dels ciutadans. El Consell Comarcal coordina el sistema i ha finançant, conjuntament amb la Diputació, una versió actualitzada, que és la que avui s’ha presentat a la seu del Consell Comarcal del Bages.

El projecte GesCem es va presentar l’any 2008 a la seu del Consell i des d’aleshores s’ha anat millorant amb suggeriments dels usuaris. El Consell Comarcal del Bages i la Diputació de Barcelona van signar un conveni de col·laboració referent a compartir l’ús del sistema Gescem per tal que ambdues administracions col·laboressin amb els municipis de la província de Barcelona per inventariar els cementiris municipals a través del catàleg de serveis als municipis de la demarcació de Barcelona i després a través de l’eina del Gescem poder-lo gestionar des de l’ajuntament. Aquest treball conjunt ha requerit l’evolució del programa per adaptar-lo a una nova versió.

El programa actual permet un entorn més accessible als usuaris i tenir millor control de l’accés a dades. Inclou, entre altres millores, nous elements de seguretat, permetrà l’accés de la ciutadania a la consulta de dades a través d’eines d’identificació electrònica, farà possible la representació gràfica dels cementiris, hi haurà l’opció d’operar amb altres administracions i s’oferiran noves eines de gestió d’informes.

Posar al dia els cementiris municipals

La identificació dels nínxols és un repte per afrontar la manca d’espai. Gràcies al suport del Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona, els ajuntaments poden conèixer i fer seguiment de quina és la capacitat i disponibilitat del cementiri municipal, conèixer si hi ha unitats que es poden recuperar per impagament, concessions vençudes, unitats on no s’hi pot enterrar per deficiències constructives, etc. Aquesta gestió eficient és encara més important en aquells cementiris amb una capacitat limitada o que tenen dificultats per a créixer i per a construir-hi més nínxols. La gestió eficient del cementiri redueix les inversions en construcció de nous nínxols i columbaris, i això només és possible si es disposa d’una informació fidel a la realitat i endreçada, feina que ens facilita el sistema GesCem.

Actualment el Consell Comarcal del Bages ajuda a la gestió dels cementiris a 39 municipis i té una acord amb la Diputació de Girona per actualitzar les dades de cementiris de les comarques gironines.