Servei d’Inclusió Social

  • Atendre les necessitats que presenten les persones grans; persones amb discapacitat; persones estrangeres immigrades, sol.licitants d’asil o de protecció subsidiària, refugiades, apàtrides i retornades, per tal de millorar la seva integració social en els àmbits econòmic, laboral, social i comunitari, i en els de ciutadania i participació.
  • Donar suport als ajuntaments de la comarca en l’acollida, la inclusió i la participació dels diferents col.lectius.
  • Promoure, desenvolupar i coordinar plans de treball, diagnosis, programes, projectes i actuacions sobre aquests col.lectius en termes d’inclusió social, avaluant el seu impacte al territori.
  • Atendre consultes, assessorar i resoldre qüestions plantejades per les persones usuàries, tramitar peticions i orientar les persones interessades en l’àmbit.
  • Fomentar la sensibilització per la diversitat, la convivència , i executar campanyes relacionades que promoguin la cohesió social a la comarca des d’una perspectiva inclusiva.

Acollida i Ciutadania.

Servei d’àmbit comarcal que treballa per l’acollida i la inclusió de les persones estrangeres immigrades, sol.licitants d’asil o de protecció subsidiària, refugiades, apàtrides i retornades i de les seves famílies;  així com per donar suport als ajuntaments de la comarca en l’impuls de polítiques en aquest àmbit, i per tal d’afavorir la convivència intercultural i promoure la cohesió social a la comarca.

Atenció a les Persones Grans.

Servei d’àmbit comarcal que ofereix atenció a les Persones Grans, suport als ajuntaments, i a les entitats i associacions de gent gran, a partir d’accions que s’emmarquen en tres eixos: les accions que treballen el model d’atenció a la persona, les accions que tenen en compte el paradigma de l’envelliment actiu i les accions que afronten l’envelliment demogràfic de la població del Bages.

Atenció a Persones amb Discapacitat.

Servei d’àmbit comarcal que ofereix atenció a les persones amb diversitat funcional i a les seves famílies, així com suport als ajuntaments, i les entitats i associacions de persones amb (dis)capacitats. El servei treballa, des de la sensibilització, per tal d’afavorir la cohesió social de la comarca des d’una perspectiva inclusiva.

Responsable del servei:
Roser Nin Blanco

Contacte:
Tel: 93 693 03 78
Fax: 93 693 03 69
Correu-e: inclusio@ccbages.cat

Horari:
Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00

Dilluns de 16 a 18.30 h