Ajudes per a professionals, microempreses i cooperatives del Bages afectats econòmicament per les conseqüencies de la Covid-19

Un cop revisades totes les sol·licituds presentades es procedeix a fer els requeriments d’aquelles a les quals manca documentació o les que presenten documentació defectuosa.

L’edicte de requeriment de documentació, amb el detall del requeriment de cada expedient, el trobareu en l’e-Tauler d’anuncis del Consell Comarcal  que en substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb el que disposa l’article 45.1 (a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest enllaç podeu accedir directament a l’edicte. Veureu que, per facilitar la cerca, els expedients estan ordenats per l’ordre de la numeració del DNI de la persona sol·licitant.

Tingueu molt present que d’acord amb el que disposen les Bases reguladores de la convocatòria, disposeu de 5 dies hàbils per esmenar els defectes o adjuntar els documents preceptius (fins divendres 10 de juliol inclòs). Si no ho feu, es considerarà que desistiu de la vostra sol·licitud.

A la resolució publicada a e-Tauler haureu de cercar el vostre expedient i els requeriments concrets que es fan. Els diferents tipus de motius de requeriment són els següents:

  • Falten dades: les dades que es demanen a la sol·licitud no estan totes complimentades, es requereix fer una nova sol·licitud i presentar-la al registre  del Consell amb totes les dades que s’exigien a les bases de la convocatòria: Raó Social / Domicili fiscal / Centre de treball / Codi CNAE amb 4 xifres / Data alta activitat / Nombre persones treballadores / Facturació darrer exercici / Tipus beneficiari.
  • Manca de documentació: falta presentar escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels estatuts al Registre mercantil o al registre corresponent, o bé contracte constitució SCP. I també l’acreditació de la representació.  Es requereix que es presentin a través d’una instància al registre del Consell Comarcal del Bages.
  • No hi ha sol·licitud: falta la sol·licitud amb totes les dades complimentades i signatura digital. Solament s’ha registrat la instància genèrica. Heu de presentar al registre la sol·licitud complimentada i signada digitalment.
  • Signatura no vàlida: la signatura no es considera vàlida a causa de: que no té la certificació oficial;  o ha estat signada per la persona no titular de la sol·licitud d’ajut o que no té poders per signar-la. Heu de presentar novament la sol·licitud complimentada i signada digitalment.
  • Sol·licitud no signada: la sol·licitud no està signada. Heu de presentar novament la sol·licitud complimentada i signada digitalment.
  • Sol·licitud signada manualment: la signatura no és vàlida, Heu de presentar novament la sol·licitud complimentada i signada digitalment.
Manual signatura digital
Sol·licitud
Instància genèrica