Un 30% de les consultes que rep l’OCIC del Bages per aquest tema acaben en reclamació perquè no s’ha informat correctament l’usuari

L’any passat, l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor, del Consell Comarcal del Bages, va atendre 53 consultes referents a tractament de dades de caràcter personal en fitxers de morositat. Divuit d’aquestes (gairebé un 30% del total) van derivar en una reclamació posterior contra l’empresa que va incloure el consumidor en el fitxer perquè no havia respectat els deures previs d’informació a l’usuari.

En cas que una persona es trobi inclosa en algun fitxer de solvència patrimonial i de crèdit (els anomenats fitxers o llistes de morosos) i desconegui per què se li ha inclòs, quin import deu, etc., l’OCIC dóna les següents recomanacions:

  • Adreçar-se per escrit a l’empresa titular del fitxer en el qual està inclòs. Cal tenir en compte que telefònicament només es facilita la informació sobre com accedir al fitxer corresponent, però no es faciliten les dades que conté, que únicament es poden obtenir per mitjà d’una sol·licitud per escrit.
  • Als webs corporatius dels titulars dels fitxers s’estableixen les condicions per presentar per mail o correu postal la documentació necessària, que pot variar d’un fitxer a l’altre.
  • En aquest enllaç de l’Agencia Española de Protección de Datos es poden trobar les dades de contacte dels titulars dels principals fitxers de morositat: http://ow.ly/XtL630bqrml
  • Cal tenir en compte que moltes empreses que no són titulars dels fitxers s’anuncien oferint serveis per facilitar l’accés al fitxer d’impagats a través d’un número de telèfon de tarifació addicional (per exemple, prefix 803, 806 o 807) que pot augmentar de forma important la factura telefònica. Aquestes empreses intermediàries no són necessàries per demanar la informació. Recomanem adreçar-nos directament a l’empresa propietària del fitxer, sense cap cost.
image_pdfExporta a PDF