30 persones responsables dels serveis d’atenció a les persones del Consell Comarcal del Bages i de l’Ajuntament de Manresa assisteixen a la formació per incloure la perspectiva LGTBI en les seves tasques de prevenció, detecció, atenció i acompanyament dels infants i joves

L’Espai Jove Joan Amades de Manresa va acollir una formació per als i les professionals dels serveis d’atenció a les persones i especialitzats del Consell Comarcal del Bages i de l’Ajuntament de Manresa. 30 persones van assistir a aquest acte, organitzat pels Serveis d’Atenció Integral LGTBI del Bages i Manresa, on hi van intervenir la Lluïsa Jiménez Gusi, responsable de l’Àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGTBI de la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat i la Rosa Almirall, directora de la Unitat de Trànsit del servei de promoció de la salut de les persones trans.

La sessió pretenia formar i sensibilitzar als i les professionals dels Serveis Socials Bàsics i d’Atenció a les persones per dur a terme les tasques de prevenció, detecció, atenció, i acompanyament dels infants i joves des de la diversitat sexual i de gènere. Per altra banda, també es van donar a conèixer els recursos existents i la xarxa de serveis d’atenció integral LGBTI de Catalunya, la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de les persones LGTBI i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, així com el protocol que desplega el deure d´intervenció de totes les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya. Els i les assistents van valorar molt positivament la jornada, la qual van trobar molt enriquidora a nivell professional i personal.

Aquesta formació s’emmarca dins un dels objectius principals del Pla Comarcal per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI) 2018-2021: Incorporar la perspectiva LGTBI en les diferents àrees de l’ens. Tal i com fa referència el títol preliminar de la Llei 11/14, “Aquesta llei té per objecte establir i regular els mitjans i les mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen competències.”

image_pdfExporta a PDF