Desenvolupament comarcal

Joventut

Turisme

Serveis Socials Bàsics

Serveis generals

Serveis financers

Acollida, Ciutadania i Convivència

Envelliment, (Dis)capaciats i Transport Adaptat

Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SEAIA)

Oficina Comarcal d’Informació
al Consumidor (OCIC)

Medi ambient

Habitatge

Educació i cultura

Protecció Civil

Dones i polítiques d’igualtat
(SIAD)

Servei d’Atenció Integral
LGTBI Bages (SAI)

Serveis informàtics

Dades del 2018

Dades del 2018