Anna Grau Bosch
(Referent d’Ocupació Juvenil del Bages)
619 142 752
grauba@ccbages.cat
Realitzar la derivació de joves entre 16 i 29 anys al Programa Referent d’Ocupació Juvenil

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i en el reglament que la desenvolupa, i en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal.
Responsable del tractament: Consell Comarcal del Bages
Finalitat del tractament: Gestió dels expedients relatius al Programa Referent d’Ocupació Juvenil vinculat a les polítiques comarcals de Joventut.
Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament en la seu electrònica dirigint-vos al c/ Muralla de Sant Domènec, 24 (08241. Manresa) o bé mitjançant l’adreça de correu electrònic lopd@ccbages.cat
Les dades de caràcter personal que se us demanen són adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat.
En cas de detectar un ús inadequat de les vostres dades personals podeu presentar una reclamació a www.aepd.es

Entitat o agent que deriva*

Nom i cognom de la persona de contacte-agent derivant*

Telèfon de la persona de contacte-agent derivant*

Objectiu de la derivació*

Altra informació de la persona jove a tenir en compte per part de la referent

Nom de la persona que vols derivar al programa*

Telèfon per contactar-hi*

NIF/NIE*

Currículum (màx. 25mb)

Edat*

Població on viu*

Entrevista/tutories amb la referent preferible
MatíTarda

El/la jove està donat d'alta al SOC*
SiNo

El/la jove està donat d'alta al SLO del seu municipi
SiNo

El/la jove està donat d'alta a Garantia Juvenil
SiNo