Sóc propietari/a

Vull posar en lloguer

Tens un pis buit? Vols llogar-lo amb garanties?

Des del Consell Comarcal del Bages oferim una Borsa de Mediació per al Lloguer Social amb l’objectiu de facilitar l’habitatge de lloguer a un preu assequible, donant el màxim de garanties a les persones propietàries que han confiat en aquest servei

 • Servei gratuït de gestió i tramitació de contracte de lloguer (no es paguen honoraris ni comissions).
  El contracte es formalitzarà per mediació de la Borsa, en presència de l’Administració i de conformitat amb les seves directrius, els seus objectius i les seves pautes.
 • Assegurança multirisc gratuïta (possibles danys a l’habitatge).
  Aquesta assegurança és vigent durant tota la duració del contracte.
 • Defensa jurídica en cas d’impagaments.
  Aquesta assegurança és vigent durant tota la duració del contracte.
 • Avalloguer de 6 mesos (assegurança gratuïta que ofereix la Generalitat de Catalunya en cas d’impagament).
 • Inventari exhaustiu i reportatge fotogràfic del pis. Estat general de l’habitatge, del mobiliari (si s’escau) i aparells que hi hagi al seu interior.
 • Selecció de futurs llogaters. Es donen garanties al propietari de la seva solvència econòmica:
  • Comprovació que la renta de lloguer no sobrepassa les seves possibilitats econòmiques.
 • Informació i tramitació dels ajuts per a la rehabilitació d’habitatges (sempre i quan hi hagi convocatòria).
 • Mediació entre propietari i llogater durant la vigència del contracte.
 • Programa de Masoveria Urbana (En casos específics que es necessiti fer obres a l’habitatge)
  • És un acord entre les 2 parts en el que la persona propietària cedeix l’ús de l’habitatge per un temps determinat a canvi de que la persona arrendatària n’assumeixi les obres de rehabilitació.
 • L’habitatge ha de ser de la seva propietat o n’ha de tenir els drets.
 • L’habitatge ha de complir les condicions mínimes d’habitabilitat, tenir-ne la cèdula corresponent i els certificats d’eficiència energètica.
 • Ha de tenir contractats els subministraments necessaris.
 • El seu preu de lloguer serà inferior al preu de mercat lliure.

L’OLH fa una visita a l’habitatge i fa una proposta del preu de lloguer.
Si la propietat accepta l’acord i vol llogar l’habitatge a través de l’OLH, signa l’adscripció de l’habitatge a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social i lliura la següent documentació:

 • Original del DNI o document identificador de tots els propietaris i usufructuaris de l’habitatge.
 • Original i fotocòpia de l’escriptura de la propietat.
 • Original i fotocòpia de la Cèdula d’Habitabilitat (vigent).
 • Original i fotocòpia del Certificat d’Eficiència Energètica.
 • Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI
 • Fotocòpia de l’últim rebut de la comunitat.
 • Fotocòpia de l’últim rebut de la taxa d’escombraries.
 • Últims rebuts de subministraments (aigua, gas, electricitat, etc)
 • Nota simple de domini i càrregues (L’expedeix el Registre de la Propietat núm. 2 situat al carrer Francesc Moragas, 36 – Manresa – 938 725 612)
 • Fotocòpia de la llibreta del número de compte corrent on es vulgui domiciliar el pagament del lloguer (amb el codi IBAN)
 • Lliurament d’un joc de claus de l’habitatge perquè l’OLH pugui fer visites al pis

Un cop l’habitatge s’incorpora a la borsa de mediació per al lloguer social, se selecciona a l’arrendatari que s’adeqüi més a les característiques de l’habitatge i es fan les visites corresponents.
L’OLH fa un inventari de l’habitatge per deixar constància del seu estat (i si s’ha de fer alguna reparació comunicar-ho a la propietat).
L’OLH redacta el contracte d’arrendament i se signa per ambdues parts.

Contacta amb nosaltres via telefònica al 93 693 03 61
o per correu electrònic a [email protected]

Si prefereixes que ens posem en contacte amb tu, emplena el següent formulari

  Nom i cognoms*

  Telèfon*

  Correu electrònic*

  Municipi*

  Quan podem contactar amb tu?

  A quina hora?

  Prefereixo només ser contactat/ada via correu electrònic

  Accepto la política de privacitat

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  El Consell Comarcal utilitzarà les dades introduïdes en aquest formulari exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

  Contacte
  Habitatge