Sóc llogater/a

Vull llogar

Busques un habitatge de lloguer?

Des del Consell Comarcal del Bages oferim una Borsa de Mediació per al Lloguer Social amb l’objectiu de facilitar l’habitatge de lloguer a un preu assequible per atendre a les persones amb dificultats per accedir al mercat de lloguer.

 • Selecció d’un pis que compleixi amb les condicions mínimes d’habitabilitat.
 • Renda de lloguer per sota del preu de mercat lliure. Es buscarà l’habitatge més adient a les necessitats i possibilitats econòmiques de cada unitat de convivència.
 • Servei gratuït de gestió i tramitació de contracte de lloguer (no es paguen honoraris ni comissions).

El contracte es formalitzarà per mediació de la Borsa, en presència de l’Administració i de conformitat amb les seves directrius, els seus objectius i les seves pautes.

 • Només es pagarà una mensualitat de fiança. Aquesta es dipositarà segons contempla la legislació vigent, amb control de compliment del seu retorn.
 • Tramitació d’Ajuts pel pagament del lloguer. (Sempre que hi hagi convocatòria i es compleixin els requisits sol·licitats).

1. Dirigir-se a l’Oficina Local d’habitatge

On s’informarà del funcionament de la Borsa de mediació pel lloguer social, avantatges i condicions per formar-ne part. A més, ajudarà a perfilar l’habitatge adequat per cobrir les necessitats dels demandants

2. Donar-se d’alta a la Borsa.

En donar-se d’alta a la borsa, es facilitarà un codi a la persona interessada.
La validesa d’aquesta inscripció és de 12 mesos. Un cop finalitzat el període, és necessari renovar la inscripció.
Per formalitzar l’alta és necessari aportar la següent documentació:

 • Original del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Original del Llibre de família.
 • Informe de la Vida Laboral actualitzat.
 • Acreditació d’ingressos de TOTS els membres de la unitat de convivència (mitjançant qualsevol de les opcions següents):
  • Última declaració de la Renda o Certificat d’Imputacions
  • Certificat d’Empresa d’ingressos percebuts.
  • Contracte de treball i 3 últimes nòmines.
  • Certificat de pensió actualitzat.
  • Certificat de l’INEM on consti l’import de la prestació i la seva durada.
  • Certificat d’Afers Socials de la Renda Garantida de la Ciutadania o hi consti l’import actualitzat.
 • Certificat de minusvàlua
 • Certificat de família nombrosa
 • Certificat de família monoparental
 • Volant d’empadronament del sol·licitant amb indicació de la data d’alta al municipi.

3. Cerca de l’habitatge adequat

L’OLH buscarà un habitatge que s’ajusti a les necessitats de cada sol·licitant i el mostrarà als interessats, sempre en estricte ordre d’inscripció al programa.

4. Formalitzar el contracte i aportar documentació

Per formalitzar el contracte és necessari aportar la següent documentació:

 • Fotocòpia de la llibreta del número de compte corrent des d’on es faran efectius el pagament de la renda i les factures d’aigua, llum i gas.
 • Actualització dels ingressos i altres dades (si s’escau).

Contacta amb nosaltres via telefònica al 93 693 03 61
o per correu electrònic a [email protected]

Si prefereixes que ens posem en contacte amb tu, emplena el següent formulari

  Nom i cognoms*

  Telèfon*

  Correu electrònic*

  Assumpte*

  Missatge*

  Municipi*

  Quan podem contactar amb tu?

  A quina hora?

  Prefereixo només ser contactat/ada via correu electrònic

  Accepto la política de privacitat

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  El Consell Comarcal utilitzarà les dades introduïdes en aquest formulari exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

  Contacte
  Habitatge