Durant el primer any de servei, s’han atès 36 infants i adolescents del Bages i el Berguedà i properament s’iniciaran cursos de formació per a les famílies

Ara fa un any, el Consell Comarcal del Bages va iniciar el Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE) –que es presta al Bages i al Berguedà-, que realitza la valoració, mediació i suport en l’acolliment en família extensa, aquell acolliment que es fa per part de propis familiars quan un infant o adolescent és separat dels seus pares. L’acolliment familiar és l’alternativa prioritària i més habitual quan es produeix una situació de desemparament d’un menor i ha de separar-se dels seus progenitors.  Amb dades de 2015, a les comarques del  Bages- Berguedà hi havia 192 menors amb mesura de protecció, dels quals 67  acollits amb família extensa (el 34,9%). Amb la posada en marxa del nou servei es garanteix el suport als nuclis acollidors amb una atenció  encara més especialitzada i exclusiva que ha de  repercutir  en  el benestar dels infants i adolescents acollits.

Durant aquest primer any de funcionament, el servei ha atès   31 nuclis acollidors (24 del Bages i 7 del Berguedà), 36 infants/adolescents (29 del Bages i 7 del Berguedà) i ha validat 2 nuclis familiars com a  futurs acollidors. L’edat dels infants/adolescents atesos és entre 0 i 18 anys.

El Servei també valora si es considera adequat l’accés dels infants acollits a recursos complementaris com reforç escolar i  reeducació, suport terapèutic, accés prioritari a activitats de lleure, suport  en el procés  d’autonomia a partir dels 18 anys, etc.

Formació per a les famílies acollidores

Aquest mes de novembre s’iniciarà el primer  curs de formació  per a  famílies acollidores al Bages, en previsió d’un  futur segon grup al Berguedà. El curs pretén afavorir el desenvolupament de les famílies acollidores extenses en tres àmbits fonamentals:

  • Afavorir l’acceptació del passat de l’infant, els seus sentiments i records sobre la família, tot fomentant la disposició a mostrar respecte envers la família biològica i les circumstàncies que han dut a la separació. L’objectiu és ajudar el nen a conservar i valorar la seva història i acceptar els sentiments d’ambivalència i inseguretat que té, així com afavorir contactes amb els pares.
  • Afrontar d’una manera competent la tasca d’educar un infant en totes les seves necessitats (estils educatius, gestió positiva del conflicte, etc.).
  • Procés d’acolliment i les seves implicacions (deures i drets), diferències intergeneracionals, rols familiars, problemes més habituals, reforç personal, recursos que té la societat, etc.

Els curs es farà durant 9 setmanes, amb una sessió setmanal, i s’hi preveu l’assistència  d’uns  20 acollidors/es.

El SIFE Bages-Berguedà

El SIFE Bages-Berguedà està inclòs a l’Àrea d’Acció Social i  Ciutadania del Consell Comarcal del Bages i és finançat  a través del contracte programa per la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Bages, en matèria de serveis socials, juntament amb altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. El servei compta amb dos professionals (psicòloga/psicopedagoga i treballadora social) i està ubicat a les mateixes dependències del Consell Comarcal.

Per garantir l’atenció  integral als infants i adolescents atesos és imprescindible la coordinació, col·laboració i  treball complementari amb els professionals de l’EAIA que continuen essent els responsables de la mesura de protecció dels infants/adolescents acollits, i treballen amb els progenitors per tal de superar les dificultats que van portar al desemparament.

Els objectius del Servei són garantir que tots els infants i adolescents que han de ser separats dels seus pares puguin ser acollits per la seva família, si en tenen i si aquesta està en disposició de fer-ho; aconseguir que les famílies puguin assumir amb èxit l’atenció dels infants acollits; i acompanyar els infants i les famílies acollidores en el procés de finalització de la mesura, sigui per majoria d’edat, retorn amb els pares, per impossibilitat de donar-hi continuïtat per part dels acollidors o per decisió de l’adolescent.

L’acolliment en família extensa

L’acolliment d’infants en família extensa està regulat per llei i dóna preferència a aquesta mesura de protecció respecte de les que comporten l’internament en un centre. L’acolliment familiar consisteix en confiar a l’infant o jove a un familiar que estigui en condicions de fer possible el desenvolupament integral de la seva personalitat, amb l’obligació de vetllar per aquesta persona, alimentar-la, educar-la i procurar-li una formació integral, sota la supervisió de l’entitat competent que ha de facilitar l’ajut i l’assessorament necessaris.

Així doncs, quan uns pares no poden sostenir l’exercici de les funcions parentals a causa de la seva incapacitat, negligència o per un maltractament als seus fills/es, el recurs de l’acolliment d’infants en família extensa, en principi, és el més recomanable, ja que evita la separació dels infants del seu entorn familiar més proper. Aquest tipus d’acolliment  permet que els nens i nenes visquin amb familiars als que ja coneixen i en qui confien, alhora que possibilita que la separació dels infants dels seus pares resulti menys traumàtica, que en aquells casos que han d’ingressar en una institució.

La majoria de situacions d’acolliment d’infants en famílies extenses requereixen un suport intens i continuat ja que el fet que els infants quedin acollits en els nuclis familiars no és una garantia suficient per preservar-los i assegurar el seu desenvolupament integral. En molts d’aquests nuclis acollidors els pares continuaran prop dels fills o filles i aquests infants poden quedar exposats, de nou, a les situacions de desprotecció que es van detectar en el moment del desemparament o ser instrumentalitzats en els conflictes familiars.

 

2017-01-30T09:13:16+00:00 divendres, 28 d'octubre de 2016|