Transparència

És un del instruments bàsics i generals de gestió de documents públics per a donar compliment i efectivitat a les obligacions de transparència establertes per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, així com a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, que regulen ambdues la transparència, accés a la informació pública i bon govern. Amb aquest portal el que es pretén és un canvi en la cultura administrativa per tal que la ciutadania pugui tenir un coneixement i una informació àmplia de l’organització interna de l’Administració, dels elements més determinants d’acord amb els quals pren les decisions i dels motius que justifiquen la seva actuació, incloent-hi els compromisos econòmics que això comporta. La transparència es consolida, així, com una eina determinant del control social de l’Administració i de la seva activitat, en benefici d’una major qualitat democràtica.

Informació institucional

 

Informació de rellevància jurídica

Informació econòmica, pressupostària, patrimonial i estadísticaal