Prevenció i planificació2017-01-30T09:12:56+00:00

Prevenció i planificació

PREVENCIÓ I PLANIFICACIÓ

En aquest àmbit es dóna assessorament en la redacció de plans de protecció civil municipals, protocols d’actuació, realització de simulacres, s’ofereixen cursos de formació i campanyes d’informació, es dóna suport per la gestió d’esdeveniments amb grans aglomeracions de persones, s’elabora la cartografia d’emergències i l’inventari de dades de recursos comarcals en cas d’emergència, entre d’altres actuacions. La Comissió de Protecció Civil Comarcal actua com a òrgan coordinador que estableix les directrius bàsiques en aquest àmbit que el Servei de Protecció Civil ha de seguir.

Principals actuacions que es porten a terme des d’aquest servei:

 

Suport en la redacció i implantació de plans

La planificació és l’eina bàsica per establir l’organització municipal en emergència i cal que cada municipi tingui vigent els seus plans bàsics municipals i els plans d’actuació municipals per cada risc, segons li correspongui. Des del servei de Protecció Civil es redacten plans i també es dona suport als tècnics municipals per tal que puguin redactar aquests plans i per dur a terme la seva implantació, amb l’objectiu de fer d’aquests plans una eina operativa i funcional.

 

Suport en la gestió municipal sobre plans d’autoprotecció

Des d’aquest servei s’ofereix als ajuntaments de la comarca el suport tècnic per facilitar la gestió municipal dels plans d’autoprotecció mitjançant l’elaboració dels informes d’homologació, informes d’al·legacions, seguiment de simulacres i inspeccions que es requereixin per part dels ajuntaments.

 

A banda, el servei comarcal ofereix el seu suport en l’organització de simulacres en equipaments públics (escoles bressol, escoles…) amb la col·laboració de policies locals, bombers, mossos d’esquadra, etc.

 

Formació i coordinació amb agents implicats

Entenent que la formació i la coordinació és la base primera i necessària per a poder actuar en les situacions d’emergència, el Servei de Protecció Civil realitza reunions semestrals amb personal dels ajuntaments i els agents implicats en les tasques de protecció civil.

La introducció al món de la protecció civil, l’extinció d’incendis i la gestió de les emergències en el seu inici, els primers auxilis i l’atenció sanitària, i la redacció de plans de protecció civil són alguns dels temes que es desenvolupen en els cursos que s’organitzen des del servei.

 

Recursos comarcals i cartografia d’emergències

El desconeixement i la manca de recursos municipals i comarcals va evidenciar la necessitat d’inventariar els recursos actualment disponibles en cas d’emergència, ja siguin humans o materials. L’inventari de recursos comarcals es genera amb la intenció d’agilitzar la seva recerca en cas d’emergència i poder fer una previsió del material necessari que cal disposar a la comarca.

També es disposa d’un Atles de cartografia d’emergències, elaborat des de l’Àrea de Territori del Consell Comarcal, amb informació d’interès en la gestió d’emergències.

A partir d’aquí, el servei de protecció civil comarcal també ha adquirit material d’emergències per posar-lo a disposició dels municipis en cas de sinistre. Seria el cas d’una vela inflable que pot servir com a hospital de campanya, sistema d’enllumenat autònom o un sistema d’enviament massiu de SMS per a comunicacions ràpides.

REHABILITACIÓ

Una vegada hagi ocorregut un sinistre es dóna suport als municipis per tal de retornar a la normalitat ja sigui a través del servei de Protecció Civil o bé del Grup de Recuperació, si l’abast del sinistre ho fa necessari. Les funcions de rehabilitació consisteixen en donar suport per adoptar les mesures convenients pel retorn a la normalitat, la identificació avaluació genèrica dels danys produïts, la gestió de les ajudes, entre d’altres.

EMERGÈNCIES

L’actuació en emergències preveu l’operativitat de la Unitat de Protecció Civil per a qualsevol sinistre (incendis, nevades, inundacions, pèrdua de persones, grans aglomeracions, etc.) que pugui afectar als municipis del Bages i que requereixi el seu suport. En cas d’una gran emergència el Centre de Coordinació d’Emergències es posa en funcionament i incorpora els diferents agents implicats en les emergències. El suport i l’assessorament tècnic i logístic es basen en la coordinació de les tasques d’evacuació, acollida, avituallament, informació, gestió dels recursos, etc.

Responsable del servei:
Noemí Fosas i Ferrer

Contacte:
Tel: 93 693 03 73
Fax: 93 693 03 69
Correu-e: pcbages@ccbages.cat

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 a 14:00