Processos de selecció 2017-07-20T13:38:12+00:00

Processos de selecció de personal

Bases i convocatòria pública per a la selecció mitjançant oposició, d’un/a  enginyer/a per a l’Àrea de Territori i Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages, per a l’execució d’un programa temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/na per programa, grup A1. (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 14 de juny de 2017)

Bases i convocatòria pública per a la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants per la categoria de treballador/a social del Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 de març de 2017)

Bases i convocatòria pública per a la provisió com a funcionari interí d’un lloc de treball d’enginyer/a, enquadrada a l’escala d’administració especial, classe tècnic grau superior, grup A1. (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 5 d’abril de 2017)

Bases i convocatòria pública per a la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants per la categoria de tècnic/a d’inclusió social, discapacitats i gent gran. (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 6 de març de 2017)