Processos de selecció de personal

Convocatòria pública per a la selecció mitjançant oposició, com a funcionari/ària interí/na d’un lloc de treball d’arquitecte/a, enquadrat a l’escala  d’administració especial, classe tècnic grau superior, grup A1, i la constitució d’una borsa per a nomenaments de funcionari/ària interí/na per programa, grup A1. (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 5 de febrer de 2019).

Convocatòria pública per a la selecció mitjançant oposició, per a la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants per la categoria de tècnic/a de grau mitjà de gestió per a l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Bages, grup A2. (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 18 de febrer de 2019).

Convocatòria pública per a la selecció mitjançant oposició, per al nomenament de funcionari/ària interí/na per programa de dos enginyers/es per l’execució del programa “Prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria, grup A1. (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 1 de març de 2019).

Convocatòria pública per a la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants per la categoria de dinamitzador/a juvenil per a l’àrea d’Educació, Cultura, Joventut, Esports i Comunicació, grup B. (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 21 de març de 2019).