Pressuposts2017-01-30T09:12:54+00:00

Pressuposts

Tornar a transparència

Què és el pressupost

El pressupost és el primer element de l’anomenat cicle pressupostari. El pressupost concreta econòmicament i per al termini d’un any natural les prioritats fixades pel Consell. Conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.

Classificació del pressupost d’ingressos:

S’estructura i classifica segons la seva naturalesa econòmica. Exemple d’ingressos (taxes, preus públics, transferències corrents, actius financers…)

Classificació del pressupost de despeses:

S’estructura i classifica per programes segons la finalitat i els objectius que persegueixen (Medi ambient, Serveis socials, Educació….) i per econòmica segons la seva naturalesa (despeses de personal, transferències corrent, inversions reals…)

Pressupost 2015

Pressupost d’ingressos PDF
Pressupost de despeses classificació econòmica PDF
Pressupost de despeses classificació programa PDF
Pressupost consolidat PDF
Pressupost del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central PDF
Bases d’execució PDF
Aprovació definitiva BOP PDF

Pressupost 2014

Pressupost d’ingressos PDF
Pressupost de despeses classificació econòmica PDF
Pressupost de despeses classificació programa PDF
Pressupost consolidat PDF
Pressupost del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central PDF
Bases d’execució PDF
Aprovació definitiva BOP PDF