Les peticions s’han disparat des que es va aprovar el reglament que regula la devolució del sobrecost de les hipoteques

L’OCIC ofereix assessorament i suport gratuïts als consumidors afectats

Les darreres setmanes, l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (del Consell Comarcal del Bages) ha rebut 150 peticions d’assessorament per a la reclamació de les clàusules sòl, una xifra que s’ha disparat des que s’aprovés el reglament que ha regular la devolució i des que l’OCIC fes públic que prestaria assessorament i ajut als consumidors que haguessin de fer aquests tràmits.

La devolució de les clàusules sòl afecta aquells consumidors que van signar una hipoteca que marcava uns interessos mínims (independentment de la davallada de l’Euribor) la qual cosa ha suposat un sobrecost en els préstecs hipotecaris per a molts usuaris. L’Oficina d’Informació al Consumidor presta un servei gratuït d’assessorament als usuaris que tinguin dubtes respecte al procediment a seguir o sobre les comunicacions que li faci arribar l’entitat bancària. També es dóna suport a l’hora de redactar la reclamació prèvia al Servei de Reclamacions de l’entitat bancària.

Els usuaris que s’hi dirigeixen per fer consultes sobre les clàusules sòl són de perfil variat, la majoria de més de 35 anys i autòctons, i l’entitat financera sobre la qual s’estan rebent més consultes és BBVA, ja que va absorbir Caixa Catalunya i Caixa Manresa, dues de les entitats amb més clients al Bages.

Per poder accedir a aquest servei de l’OCIC, cal sol·licitar cita a través del telèfon 93 693 03 53.

Recordem que el procediment a seguir és el següent:

– Les entitats de crèdit hauran d’implantar un sistema de reclamació al qual puguin accedir els usuaris com a mesura prèvia a la interposició de demandes judicials. Les entitats de crèdit hauran d’informar d’aquest sistema de reclamació a tots els clients que tinguessin incloses clàusula sòl en el seu préstec hipotecari.

– Un cop rebuda la reclamació per part del client, l’entitat de crèdit haurà d’efectuar un càlcul de la quantitat a retornar i remetre una comunicació al consumidor desglossant aquest càlcul. En el cas en què l’entitat consideri que la devolució no és procedent, comunicarà les raons en què es motiva la seva decisió, que pot ser el fet que l’entitat consideri que les condicions de les clàusules sòl eren transparents i conegudes pel client.

– El consumidor ha de manifestar si està d’acord amb el càlcul o la resolució de l’entitat bancària. Si ho està, l’entitat de crèdit ha d’acordar amb el consumidor com es farà la devolució.

– El termini màxim perquè el consumidor i l’entitat arribin a un acord i es faci la devolució al client serà de tres mesos a comptar de la presentació de la reclamació.

– A l’efecte que el consumidor pugui adoptar les mesures que estimi oportunes, s’entendrà que el procediment extrajudicial ha conclòs sense acord:

– a) Si l’entitat de crèdit rebutja expressament la sol·licitud del consumidor.

– b) Si finalitza el termini de tres mesos sense cap comunicació per part de l’entitat de crèdit al consumidor reclamant.

– c) Si el consumidor no està d’acord amb el càlcul de la quantitat a retornar efectuat per l’entitat de crèdit o rebutja la quantitat oferta.

– d) Si transcorregut el termini de tres mesos no s’ha posat a disposició del consumidor de manera efectiva la quantitat oferta.

– Les parts no podran exercir entre si cap acció judicial o extrajudicial en relació amb l’objecte de la reclamació prèvia durant el temps en què aquest procés estigui vigent.

2017-02-08T11:48:21+00:00Dimarts, 7 de Febrer de 2017|