Entitat d’Acollida2018-03-14T09:24:22+00:00

Entitat d’Acollida

El Consell Comarcal ofereix suport a aquelles entitats o institucions que es plantegin acollir a persones joves voluntàries d’un país diferent del propi en un projecte concret en el qual s’incloguin tasques de voluntariat.

Suport Inicial

 • Suport en la redacció del projecte i posterior tramitació d’aquest

Característiques bàsiques del projecte d’acollida

 • Que contempli entre 25 i 30 hores setmanals de tasques a realitzar per  a la persona voluntària
 • Que cada persona acollida ho sigui per un període comprés entre  6 i  12 mesos
 • Que disposi d’una xarxa de voluntaris locals
 • Que disposi d’una persona referent per a la persona voluntària.

Cal expressar que la tasca de voluntariat en cap cas supleix un lloc de treball; entenent que la persona voluntària assumeix tasques de suport però no és responsable directe de l’activitat.

Les entitats i institucions interessades a donar-se d’alta com a entitats d’acollida dins dels projectes de voluntariat poden consultar aquest enllaç explicatiu de la tramitació del projecte.

Suport després de l’aprovació del projecte

Les tasques de suport del Consell Comarcal un cop l’entitat d’acollida disposa d’un projecte aprovat  són:

 • Contacte amb entitats d’enviament per a trobar possibles persones voluntàries.
 • Selecció inicial de les persones candidates per a cadascun dels projectes d’acollida
 • Tramitació del projecte conjunt per a l’acollida de persones voluntàries europees a la comarca del Bages
 • Suport en les tasques de l’acollida: allotjament, manutenció, diners de butxaca (quantitat fixa que atorga el programa mensualment per a cada persona que participa de la mobilitat)…
 • Suport en la tutoria
 • Tramitació de la valoració final del projecte i justificació d’aquest