Pit Stop2018-03-14T09:43:40+00:00

Pit Stop

El PIT STOP és un projecte comarcal, de concreció municipal, d’atenció socioeducativa als/les adolescents sancionades amb una expulsió, de més de tres dies de durada, dels centres de secundària de la comarca del Bages. De setembre a juny, o més concretament, d’octubre/novembre a maig, hi ha un nombre “important” de joves de 12 a 16 anys que per períodes més o menys llargs es troben separats dels centres d’ensenyament  de secundària, acabant, en gran part dels casos, desmotivats del sistema educatiu. Incideix en espais, no escolars, per tal de poder treballar per la prevenció de l’abandonament prematur dels estudis i en últim terme millorar l’ocupabilitat (a millor formació millor inserció laboral)  de les persones joves. Cal que el projecte  s’inclogui dins del circuit de derivació dels nois/es sancionats amb l’expulsió de les aules (aquesta mesura alternativa no ha de figurar en les NOF tot i que sí que caldria que figurés en el document de sanció). La derivació  ha de ser un recurs optatiu recomanat, no una obligació per al noi/a  sancionat/da.

Plantegem implicar en el projecte no sols al municipi on se situa l’Institut de secundaria, sinó que per extensió, implicar a aquells municipis que disposen d’infraestructura i de professionals, i que els seus joves tenen com a referent l’Institut en qüestió. Aquells municipis que no disposen d’infraestructura mínima ni de professionals referents caldrà definir com es vinculen al programa. Una possibilitat seria que la resposta es donés des de la persona referent del projecte del Consell Comarcal.

En el moment de comunicar l’expulsió al noi/a, el centre de secundària presentarà al jove i a la seva família el full de compromís segons coneixen la mesura alternativa proposada. Aquest full haurà de ser signat per tots els implicats en el cas de voler-s’hi adherir. Els nois/es, derivats des de l’Institut de secundària per motius de sanció, seran acollits en l’equipament juvenil, del seu municipi  d’origen, entre 3 i 4 hores en horari de matí (ex. de les 09.00 a les 13.00 hores).

Previ al primer dia d’acollida del/la jove s’haurà dut a terme una reunió entre el professional que derivi del centre de secundària  i els professionals encarregats per a la gestió d’aquest programa per part de l’Ajuntament per tal de fer un traspàs d’informació que permeti desenvolupar una mesura alternativa amb garanties. En aquest moment, el full de compromís prèviament signat pel noi/a derivat, la família i al centre de secundària també és signat pel professional municipal que pertoqui.

Els responsables municipals del programa faran l’acolliment del jove en el moment de l’arribada i, es pactaran conjuntament amb el noi/a un seguit de compromisos a seguir al llarg dels dies d’expulsió.

Al finalitzar la primera jornada d’acollida del noi/a es realitzaran les coordinacions, amb la resta de professionals que contempla  la xarxa del PIT STOP, que es creguin oportunes en funció d’allò que s’ha verbalitzat al fer el traspàs (de CES) i allò que s’hagi pogut detectar en aquesta primera conversa mantinguda amb el noi/a.

Cada cas doncs, serà intervingut amb aquelles especificitats i amb aquells professionals que es creguin pertinents.

CIRCUIT DE DERIVACIÓ