Informació general

El Registre ofereix tota la informació disponible sobre l’administració comarcal, així com la possibilitat de tramitar de manera integrada la majoria de les gestions comarcals. Té atorgades les funcions de registre general. Per tant, s’hi poden presentar totes les sol·licituds i documents que s’adrecin al Consell Comarcal,  i a les entitats de dret públic vinculades o dependents d’aquesta administració.

El Registre es troba a la planta baixa de la seu central del Consell Comarcal i té una única entrada per la Muralla de Sant Domènec, 24. Recordeu que d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si pertanyeu algun del següents supòssits, cal que feu els vostres tràmits per mitjà del registre electrònic:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

Podeu presentar documentació al registre general  i consultar el tauler d’anuncis (e-tauler) mitjançant la seu electrònica 24 hores al dia tots els dies de la setmana  (seu electrònica)

Dies inhàbils de 2019

1/1

21/2

19/4

22/4

1/5

24/6

15/8

2/9

11/9

12/10

1/11

6/12

25/12

26/12

Responsable del servei:
Maria Llum Bruno i García

Auxiliar Administratiu:
Josep M. Llucià Aubia

Contacte:
Tel: 93 693 03 50
Correu-e: registre@ccbages.cat

Horari habitual:
Dilluns a divendres:

Matí de 9 a 14h.

Dilluns i dimecres:

Tarda de 16 a 18:30h.

En els següents períodes:

Horari d’estiu:

Dilluns a divendres:

Matí de 9 a 14h.

Tardes període estiu:

– entre el 15 de juny i el 15 de juliol, i  l’1 de setembre i el 15 de setembre serà dilluns de 16:00 a 18:30h.

– entre el 16 de juliol i el 31 d’agost el servei romandrà tancat.

Horari de Nadal: del 27 de desembre al 5 de gener, ambdós inclosos.

De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Horari Setmana Santa: del 15 d’abril al 22 d’abril, ambdós inclosos (exclosos festius).

De dilluns a divendres de 9 a 14h.