Oficina de Rehabilitació i Habitatge 2017-10-04T08:43:22+00:00

Serveis que es presten:
 • Informació i assessorament.
 • Tramitació de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial.
 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat (Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat) de primera i segona ocupació.
 • Inspecció dels habitatges.
 • Tramitació de duplicats de cèdules d’habitabilitat.
 • Tramitació de denúncies per infraccions als habitatges.
 • Servei d’intermediació de deute hipotecari.
 • Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial.
 • Prestacions per al pagament del lloguer 2017 (convocatoria del 23 de gener al 28 de febrer) FORA DE TERMINI. Per més informació sobre el tràmit i la sol·licitud premeu aquí.
 • Subvencions per al pagament del lloguer – Convocatòria 2017 ( 19 d’abril – 19 de juny).

 

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL. CONVOCATÒRIA 2017. FORA DE TERMINI

 • termini concurrència  pública competitiva 18 de maig al 30 de juny 2017
 • termini concurrència pública no comptetitiva 18 de maig al 31 de juliol de 2017

Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d’edificis d’ús residencial, per a obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat.

A qui va dirigit?

Poder accedir a les subvencions les comunitats de propietaris o el propietaris d’edificis d’habitatges i, per a les actuacions en edificis d’habitatges destinats a lloguer, les persones inquilines en cas que siguin les promotores de les obres degudament autoritzades per la propietat.  També poden ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic propietaris dels immobles.

Per més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER  2017 (19 d’abril – 19 de juny) FORA DE TERMINI

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

Dirigit a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Per presentar la documentació cal concertar hora de visita trucant al telèfon  936 930 361 o via correu electrònic a habitatge@ccbages.cat 

Documentació que cal presentar ORIGINAL I CÒPIA:

 • Sol·licitud firmada per tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys. Imprès
 • Fotocòpia i originals de tots els DNI o NIE de les persones que conviuen amb el sol·licitant.
 • Fotocòpia i original del Llibre de família, si escau.
 • Fotocòpia i original del Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
 • Fotocòpies i originals rebuts pagats de lloguer 2017.
 • Full de transferència bancària. Imprès
 • Certificat convivència, padró municipal.
 • Declaració IRPF 2015 (en el cas de no estar obligat a presentar la declaració s’ha d’aportar certificat d’ingressos i l’informe de vida laboral dels majors de 16 anys). Tots els sol·licitants que han rebut ajuts l’any 2015, estan obligats a realitzar declaració IRPF.
 • Certificat de qualsevol tipus d’ajuts, prestacions, pensions, subsidis emès per la Seguretat Social o Servei d’Ocupació de Catalunya.
 • Certificat prestació renda mínima d’inserció (PIRMI) – 2015.
 • Certificat discapacitat i/o mobilitat reduïda que superin grau 33%.
 • Títol família nombrosa o monoparental.

En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior o en els ingressos de la declaració de la renda no es compleixi el requisit de tenir uns ingressos mínims per pagar el lloguer o hagin tingut un canvi significatiu dels ingressos respecte al període general a justificar, ho farà per mitjà d’una declaració responsable. Aquesta haurà d’anar acompanyada de informe social municipal en cas que tots els ingressos d’una unitat de convivència s’acreditin per mitjà d’una declaració responsable. Imprès

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar.

 

Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial

Quins requisits he  de complir?

a) Ser major d’edat o estar emancipat.

b) Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8.

c) Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya i és exigible, com a mínim, a la persona sol·licitant de la inscripció.

d) Complir el límit d’ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per a les persones adjudicatàries d’aquests habitatges.

e) No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en aquest Decret.

f) No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment.

Els requisits exigits per ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el  període de vigència.

L’acreditació documental d’aquest compliment s’exigeix, amb caràcter general i un cop portats a terme els diversos processos d’adjudicació d’habitatges, a les persones que resultin adjudicatàries i a les que conformin les llistes d’espera, dins els terminis que s’estableixen en aquest Decret. Això no obstant, els ajuntaments poden demanar aquesta acreditació de manera anticipada.

Quines dades personals em demanaran?

a) Dades generals de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI o targeta d’identificació d’estranger, vincles de relació entre els membres de la unitat de convivència, domicili de residència i del lloc de treball.

b) Dades de característiques personals: sexe, estat civil, data i lloc de naixement i nacionalitat.

c) Dades de circumstàncies personals: disminució psíquica, física, incapacitat, situacions de violència de gènere i, en general, minusvalideses o altres tipus de condicions o circumstàncies que puguin resultar rellevants en la determinació de la tipologia d’habitatge amb protecció al qual optar, o en l’adscripció a reserves específiques per a l’adjudicació. Les dades indicades en aquest apartat es consideren especialment protegides.

d) Dades econòmiques i financeres: situació laboral i ingressos bruts de tots els membres de la unitat de convivència, carència d’habitatge en propietat, règim de tinença del domicili actual.

e) Dades relatives a la demanda d’habitatge: règims de tinença als quals s’opta i àmbits territorials de demanda; es poden indicar-se fins a tres municipis.

Més informació del Registre de Sol·licitants d’habitatges de protecció oficial premeu aquí.

Responsable del servei:
Chari Caballero García
Tel: 936930361

habitatge@ccbages.cat

Horari:
De 9.00 a 14.00 h. (dilluns, dimarts i dijous)
De 16.00 a 18.30 h. (dilluns a excepció del període comprés entre el 15 de juliol i el 1 de setembre)