Serveis que es presten:
 • Informació i assessorament.
 • Tramitació de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial.
 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat (Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat) de primera i segona ocupació.
 • Inspecció dels habitatges.
 • Tramitació de duplicats de cèdules d’habitabilitat.
 • Tramitació de denúncies per infraccions als habitatges.
 • Servei d’intermediació de deute hipotecari.
 • Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial.
 • Prestacions per al pagament del lloguer 2018 (convocatòria del 29 de gener al 2 de març) . Per més informació sobre el tràmit i la sol·licitud premeu aquí.
 • Subvencions per al pagament del lloguer .Oberta convocatòria 16 d’abril al 7 de juny de 2019.

 

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER  2019 (16 d’abril- 7 de juny)

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

Dirigit a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Per presentar la documentació cal concertar hora de visita trucant al telèfon  936 930 361 o via correu electrònic a habitatge@ccbages.cat o través de la web cita prèvia

Documentació que cal presentar ORIGINAL I CÒPIA:

DOCUMENTACIÓ CONVOCATÒRIA 2019:

 • Sol·licitud signada. Imprès
 • Fotocòpia i originals vigents de tots els DNI o NIE de les persones que conviuen amb el sol·licitant.
 • Fotocòpia i original del Llibre de família, si escau.
 • Fotocòpia i original del Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
 • Fotocòpies i originals rebuts de lloguer pagats del 2019:
  • Si es pagat a través d’entitat bancària: identificació persona pagadora, identificació del beneficiari, mensualitat corresponent.
  • Si es pagat a un administrador: mensualitat corresponent, segell gestoria, segell de pagat i signatura
 • Full de transferència bancària (signat i segellat per l’entitat bancària). Imprès
 • Volant o certificat convivència, padró municipal.
 • Justificant ingressos 2017, segons el cas cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració IRPF 2017. Tots els sol·licitants que han rebut ajuts l’any 2017, estan obligats a realitzar declaració IRPF.
  • En el cas de no estar obligat a presentar la declaració s’ha d’aportar certificat d’ingressos i l’informe de vida laboral dels majors de 16 anys.
  • Certificat de qualsevol tipus d’ajuts, prestacions, pensions, subsidis emès per la Seguretat Social o Servei d’Ocupació de Catalunya.
  • Certificat prestació RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ (PIRMI) i RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA– 2017.
  • Protecció familiar 2017.
 • Original i còpia certificat o resolució discapacitat i/o mobilitat reduïda que superin grau 33%.
 • Original i còpia títol família nombrosa o monoparental.

En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència hagin tingut un canvi significatiu dels ingressos respecte al període general a justificar, ho farà per mitjà d’una declaració responsable. Aquesta haurà d’anar acompanyada de informe social municipal en cas que tots els ingressos d’una unitat de convivència s’acreditin per mitjà d’una declaració responsable. Imprès

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar.

 

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL. CONVOCATÒRIA 2018.

 • Terminis: Del 26 de juny de 2018 fins al 31 de juliol de 2018-FORA DE TERMINI

Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

A qui va dirigit?

Poden accedir a les subvencions:

 • Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris i els propietaris únics d’edificis d’habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera.
 • Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.
 • Les empreses de serveis energètics definides a la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, en les condicions que estableix l’article 34.1.f) del Reial decret 106/2018, de 9 de març.

Per més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.

 

Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial

Quins requisits he  de complir?

a) Ser major d’edat o estar emancipat.

b) Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8.

c) Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya i és exigible, com a mínim, a la persona sol·licitant de la inscripció.

d) Complir el límit d’ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per a les persones adjudicatàries d’aquests habitatges.

e) No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en aquest Decret.

f) No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment.

Els requisits exigits per ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el  període de vigència.

L’acreditació documental d’aquest compliment s’exigeix, amb caràcter general i un cop portats a terme els diversos processos d’adjudicació d’habitatges, a les persones que resultin adjudicatàries i a les que conformin les llistes d’espera, dins els terminis que s’estableixen en aquest Decret. Això no obstant, els ajuntaments poden demanar aquesta acreditació de manera anticipada.

Quines dades personals em demanaran?

a) Dades generals de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI o targeta d’identificació d’estranger, vincles de relació entre els membres de la unitat de convivència, domicili de residència i del lloc de treball.

b) Dades de característiques personals: sexe, estat civil, data i lloc de naixement i nacionalitat.

c) Dades de circumstàncies personals: disminució psíquica, física, incapacitat, situacions de violència de gènere i, en general, minusvalideses o altres tipus de condicions o circumstàncies que puguin resultar rellevants en la determinació de la tipologia d’habitatge amb protecció al qual optar, o en l’adscripció a reserves específiques per a l’adjudicació. Les dades indicades en aquest apartat es consideren especialment protegides.

d) Dades econòmiques i financeres: situació laboral i ingressos bruts de tots els membres de la unitat de convivència, carència d’habitatge en propietat, règim de tinença del domicili actual.

e) Dades relatives a la demanda d’habitatge: règims de tinença als quals s’opta i àmbits territorials de demanda; es poden indicar-se fins a tres municipis.

Més informació del Registre de Sol·licitants d’habitatges de protecció oficial premeu aquí.

Responsable del servei:
Chari Caballero García
Tel: 936930361

habitatge@ccbages.cat

Horari:
De 9.00 a 14.00 h. (dilluns, dimarts i dijous)
De 16.00 a 18.30 h. (dilluns a excepció del període comprés entre el 15 de juliol i el 1 de setembre)