Tot i que el global pressupostari baixa un 5% el 2017, això es deu a la reducció del capítol d’inversions en aigua i camins perquè les obres ja han finalitzat aquest 2016

El Ple del Consell Comarcal del Bages va aprovar ahir al vespre el seu pressupost per a l’any 2017, que preveu un equilibri entre despeses i ingressos de 9.390.709,78 euros i 65.500 euros per al Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central. Aquest import global de 9,4 milions d’euros suposa una disminució d’un 4,78%, respecte a l’any 2016, a causa, principalment, de la reducció d’inversions en aigua i camins que ja s’ha completat aquest 2016.

El pressupost aprovat torna a fer èmfasi en les polítiques socials: protecció i promoció social, millora de la qualitat de vida de les persones, polítiques públiques d’ocupació i turisme, creació de nous serveis com ara el programa de garantia juvenil, etc.

Els ingressos

Pel que fa als ingressos del pressupost provenen principalment del finançament per part d’altres administracions. La que aporta el percentatge més important és la Generalitat de Catalunya, amb un 74,30%, seguida de la Diputació de Barcelona, amb el 8,96% i els Ajuntaments de la comarca amb el 5,97%. Pel que fa als Fons de Cooperació Comarcal, que finança despesa estructural, aporta 950.000 euros per al 2017.

El Capítol IV de Transferències corrents correspon a la prestació dels serveis transferits, com el contracte programa de serveis socials, la delegació de competències en matèria de consum, transport i menjador escolar, cultura, polítiques de joventut, fons de cooperació local, el contracte programa de del Departament de Benestar i Família, etc… Aquest capítol augmenta en un 6,21% respecte de l’any 2016.

En canvi, el capítol de transferència per a l’execució de projectes disminueix en 1,3 milions d’euros, ja que s’han finalitzat les obres de camins i d’abastament d’aigua de l’Oller de Calders i els projectes de Fonollosa i Sant Mateu de Bages.

Les despeses

Respecte a l’apartat d’inversions, per a aquest 2017 hi ha previst redactar un projecte per fer un nou dipòsit de capçalera a les instal·lacions del sistema d’abastament d’aigua potable Bages-Llobregat per a ampliar la capacitat de reserva. També es faran millores a les cuines que gestiona el Consell Comarcal per oferir un millor servei en el menjador; i es donarà un nou impuls al Projecte Invest in Bages, per a la promoció de la comarca a l’exterior.

També en el capítol de despeses, s’augmentarà un 7,14% la inversió en la gestió comarcal de l’aigua, el transport escolar, i les activitats que es portaran a terme en matèria de polítiques de gènere, immigració, gent gran, discapacitats i LGTBi, amb fons provinents de la Diputació de Barcelona a través de l’ajut de cohesió social. A més, la inversió en beques menjador passa a ser d’1,2 milions d’euros, respecte dels 922.000 del pressupost anterior.

Un pressupost que manté la despesa social

La proposta de pressupost per al 2017 és la d’uns comptes que mantenen la protecció de la despesa social  amb increments a les partides de Benestar Social  i els serveis públics bàsics sobretot en matèria de projectes socials i serveis als Ajuntaments. És un pressupost sense desviacions ni dèficits que garanteixen la continuïtat en la prestació dels serveis actuals, amb control rigorós de la despesa corrent i del dia a dia del Consell Comarcal. També reflecteix l’esforç intern d’autofinançament de cada servei, la qual cosa comporta un estudi exhaustiu de la despesa en relació als ingressos.

El repte més important per la comarca serà aconseguir el finançament per dur a terme els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) amb el pla “Bages, districte industrial XXI”, que té com a objectiu abordar la transformació econòmica de la comarca amb un fort component d’innovació. En total, el pla preveu una inversió d’uns 2,75 milions d’euros, la meitat dels quals, si el projecte és aprovat, serien aportats per fons europeus i l’altra meitat a càrrec de les entitats que hi participen: Consell Comarcal, Ajuntaments de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada i Sallent, Fundació Universitària del Bages, Fundació Universitària Balmes i CTM Centre Tecnològic.

El pressupost no és tancat perquè poden arribar ingressos fruit de noves  subvencions o ajuts extraordinari. Es queda a l’espera de la resolució de la convocatòria d’ajuts Feder i també d’ajuts dels projectes PECT (Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial). Per tant serà un pressupost que s’anirà adaptant i que pot patir modificacions al llarg de l’exercici pressupostari.

2017-01-30T09:13:06+00:00dimarts, 20 de desembre de 2016|